Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính Phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông Tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố, đánh giá đầy đủ, toàn diện về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, từng bước đưa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào nề nếp, góp phần tích cực trong quản lý, điều hành công tác tại địa phương.

2. Đảm bảo việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triển khai đồng bộ, có hiệu quả và trọng tâm trên địa bàn Thành phố; xác định trách nhiệm và phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

3. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân trong thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật

a) Nội dung Kế hoạch:

- Theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nhà nước và định hướng về lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Thành phố, các cơ quan, đơn vị lựa chọn lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành, địa phương mình trong năm 2020

b) Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Tháng 01/2020 và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31/01/2020.

1.2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật; Hướng dẫn thực hiện các kỹ năng hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

a) Tổ chức các hội nghị, tọa đàm, tập huấn về công tác theo dõi thi hành pháp luật; Tổ chức góp ý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020 và theo yêu cầu của Bộ Tư pháp;

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, Ban, Ngành và UBND cấp huyện.

b) Tổ chức hướng dẫn thực hiện các kỹ năng điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật quy định quy định tại Chương III, Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2020

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

2. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Thành phố.

- Lĩnh vực trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật của Thành phố năm 2020 là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch năm 2020 của Bộ Tư pháp.

2.2. Khảo sát, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm.

- Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập và tổ chức Đoàn khảo sát, kiểm tra đánh giá tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Điểm 2.1 Khoản 2, Mục II của Kế hoạch này.

- Thành phần Đoàn khảo sát, kiểm tra của Thành phố bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường - Phó Trưởng đoàn; thành viên là đại diện các Sở, Ngành: Tài nguyên môi trường; Y tế; Xây dựng; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất; Công an thành phố.

a) Khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm:

- Đơn vị khảo sát: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện: Sóc Sơn, Thanh Xuân, Sơn Tây, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất; UBND các quận, huyện: Sóc Sơn, Thanh Xuân, Sơn Tây; Hoài Đức; Thạch Thất, Quốc Oai, Thường Tín; Phú Xuyên.

- Hình thức thực hiện: Hội thảo, Hội nghị, Tọa đàm chuyên đề, phiếu khảo sát về đánh giá tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả khảo sát, Báo cáo chuyên đề về tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường gửi UBND thành phố và Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Trong quý II và Quý III năm 2020

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm:

Trên cơ sở kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm tùy theo tình hình thực tế Đoàn khảo sát, kiểm tra lựa chọn và tổ chức kiểm tra tại một số đơn vị đã tiến hành khảo sát;

- Kết quả kiểm tra: Kết luận kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra gửi UBND thành phố.

c) Các Sở, Ban, ngành thành phố và UBND quận, huyện, thị xã: Thực hiện việc kiểm tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý.

d) Đối với lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp: Sau khi Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch, Sở Tư pháp chủ động tham mưu, báo cáo UBND Thành phố tổ chức thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

2.3. Thu thập, xử lý thông tin về thi hành pháp luật.

a) Nội dung hoạt động: Tiếp nhận, thu thập, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra lại phản ánh, kiến nghị; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

b) Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

c) Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2020.

2.4. Báo cáo tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

a) Xây dựng các Báo cáo về theo dõi thi hành pháp luật:

- Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực, địa bàn; Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Đơn vị thực hiện: Các Sở, ban ngành, UBND các quận huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

- Thời gian thực hiện: Gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/12/2020

b) Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp: Thực hiện theo Kế hoạch của UBND Thành phố trên cơ sở đề xuất của Sở Tư pháp và yêu cầu của Bộ Tư pháp.

c) Xây dựng các Báo cáo của UBND Thành phố về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trình UBND Thành phố trước ngày 20/12/2020 đối với các báo cáo tại Điểm a Khoản 2.4, Mục II của Kế hoạch này. Đối với báo cáo theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm, liên ngành thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để hướng dẫn và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

2. Giao Sở Tài chính bố trí kinh phí đảm bảo các hoạt động triển khai nhiệm vụ của Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, hướng dẫn chế độ chi và thanh quyết toán theo đúng quy định.

3. Giao Sở Tư pháp:

- Xây dựng Dự toán Kinh phí và đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUBNDTP: CVP, PCVP Võ Tuấn Anh;
- Các Phòng TH, NC;
- TT Công báo, Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, NC(Q)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn