Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/KH-UBND

Sơn La, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, THU GOM, TIÊU HỦY BAO GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT SAU SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 3391/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo BVTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 01/TTr-SNN ngày 02/01/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh năm 2020, với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. 100% các xã trên địa bàn tỉnh và các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 có bể chứa để thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

2. Tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV tại địa phương, đặc biệt các khu vực đầu nguồn nước và nghiêm túc thực hiện các quy định về thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

3. Tổ chức thu gom và xử lý bao gói thuốc BVTV tại các bể chứa đã có trên địa bàn tỉnh. Đưa việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật được thực hiện thường xuyên, nông dân sau khi sử dụng thuốc BVTV có trách nhiệm thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào các bể chứa đã được lắp đặt.

4. 100% vỏ bao gói thuốc BVTV sau sử dụng được thu gom từ bể chứa được vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 06/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020, những khó khăn, vướng mắc và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn tiếp theo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, tập huấn sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, tránh lạm dụng và làm giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV, hướng dẫn xây bể, thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng vào bể thu gom theo đúng nơi quy định

1.1. Xây dựng pano, áp phích hướng dẫn về sử dụng và thu gom thuốc BVTV tại các xã xây dựng bể chứa

- Nội dung: Nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc; hướng dẫn thu gom, vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đến đúng nơi quy định.

- Địa điểm: Các khu vực canh tác tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: năm 2020

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố

1.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sản xuất và cộng đồng: Duy trì chuyên mục trên đài PTTH Sơn La và trên đài phát thanh 4 thứ tiếng Thái, Mông, Dao, Kinh

- Nội dung: Tổ chức các đợt tuyên truyền trong năm về sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả và thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV sau sử dụng đúng nơi quy định.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Đơn vị thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, thành phố.

1.3. Tuyên truyền, tập huấn về thu gom bao gói thuốc BVTV và hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV

- Nội dung: Hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc 4 đúng, 5 quy tắc vàng, cách làm sạch bao gói thuốc BVTV và các quy định của pháp luật về sử dụng, thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật

- Thời gian: Thường xuyên

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố; các Công ty, doanh nghiệp kinh doanh, cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

1.4. Xây dựng hương ước, quy ước của tổ, bản, tiểu khu việc quản lý, sử dụng và thu gom bao gói thuốc BVTV

- Địa điểm: Tại các tổ, bản, tiểu khu có sản xuất nông nghiệp

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn.

2. Xây dựng các bể chứa bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

- Nội dung: Tổ chức xây dựng bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; hoàn thiện hệ thống thu gom tại các vùng canh tác tập trung, vùng sản xuất VietGap, các khu vực đã được cấp mã số vùng trồng,...

- Tiêu chuẩn bể chứa: đáp ứng các quy định tại khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016.

- Địa điểm xây dựng: tại các huyện, thành phố và tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

- Đơn vị thực hiện:

+ UBND các huyện, thành phố bố trí ngân sách địa phương thực hiện xây bể chứa bao gói trên địa bàn.

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật- Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện tại các huyện theo tiến độ Đề án giai đoạn 2018-2020 và các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

3. Tổ chức thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

- Nội dung: Phát động phong trào toàn dân ra quân thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên phạm vi toàn tỉnh. Tập trung tại các khu vực đầu nguồn nước, vùng sản xuất nông nghiệp thường xuyên sử dụng thuốc BVTV. Thời gian thực hiện: 02 đợt/năm

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

4. Vận chuyển, xử lý, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV sau sử dụng đã được thu gom tại các bể chứa

- Số lượng: 20 tấn

- Giải pháp: Tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng với các đơn vị có đủ điều kiện vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

- Nội dung: Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát tại các huyện, xã đã xây dựng bể thu gom, lưu chứa về công tác quản lý, thu gom và vận chuyển bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

- Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thành phố.

6. Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy, bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện cho giai đoạn tiếp theo

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020

- Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và PTNT (cấp tỉnh); UBND các huyện, thành phố (cấp huyện).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện: 13.600,026 triệu đồng.

2. Nguồn kinh phí

- Ngân sách tỉnh: 6.608,8 triệu đồng

- Ngân sách huyện: 6.991,226 triệu đồng

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

Giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện kế hoạch, với các nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch.

- Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV đóng góp, ủng hộ cho công tác tuyên truyền, tập huấn về phân bón, thuốc BVTV.

- Hướng dẫn lựa chọn địa điểm, xây dựng bể chứa, khu vực lưu chứa bao gói thuốc BVTV theo đúng quy hoạch.

- Là đầu mối trong việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, năng lực phù hợp để xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng và đứng tên đăng ký Sổ chủ nguồn chất thải nguy hại hoặc báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ; kê khai chứng từ và chuyển giao bao gói thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT .

- Chủ trì, tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT tổng kết đánh giá việc thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy, bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Tài chính

Cân đối nguồn ngân sách cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch được giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất việc quản lý nhà nước về công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, thành phố

Xây dựng phóng sự tuyên truyền, ghi hình, đưa tin về các hoạt động thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn.

5. UBND các huyện, thành phố

- Bố trí nguồn ngân sách địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch các điểm đặt bể thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn các huyện, thành phố, lồng ghép với quy hoạch nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với thực tế ở từng địa phương và tính khả thi.

- Quản lý hoạt động chuyển giao bao gói thuốc BVTV sau sử dụng, lựa chọn 01 đơn vị của huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý bể chứa.

- Chỉ đạo đơn vị quản lý bể chứa tham mưu và thực hiện công tác thu gom hoặc ký hợp đồng hoặc huy động sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng từ bể chứa, từ những khu vực để không đúng nơi quy định để thực hiện xử lý định kỳ 02 lần/năm.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, tổng hợp tình hình phát sinh, thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn quản lý, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Tổ chức phát động phong trào thông qua các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội Nông dân các huyện, xã tổ chức các ngày thứ 7, chủ nhật xanh vì môi trường để thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để xử lý.

- Kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn thực hiện thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng vào bể chứa và thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan.

6. Đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn: Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác thu gom, ủng hộ việc xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; tham gia tích cực vào công tác xã hội hóa về công tác thu gom, vận chuyển rác thải ở khu vực nông thôn trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của Nhà nước./.

 

Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Bảo vệ thực vật (b/c);
- Các sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh
- Lưu: VT, Phú 20 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

PHỤ LỤC:

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN QUẢN LÝ, THU GOM, TIÊU HỦY BAO GÓI THUỐC BVTV SAU SỬ DỤNG NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Nghìn đồng

TT

Đơn vị thực hiện

Tổng

Nội dung thực hiện

Xây dựng bể chứa

Xây dựng Pano, áp phích

Tổ chức thu gom, xử lý

Tuyên truyền, tập huấn, tổng kết đánh giá

1

2

3

4

5

6

7

 

TỔNG

13,639,026

9,813,000

655,200

1,984,136

1,646,690

I

Ngân sách tỉnh

6,647,800

4,485,000

0

1,327,000

835,800

1

Chi cục Trồng trọt và BVTV

6,647,800

4,485,000

0

1,327,000

835,800

+

Ngân sách chi thường xuyên

1,797,800

955,000

0

607,000

235,800

+

Ngân sách sự nghiệp môi trường

3,720,000

3,000,000

0

720,000

0

+

Ngân sách chương trình NTM

1,130,000

530,000

0

0

600,000

II

Ngân sách huyện

6,991,226

5,328,000

655,200

657,136

810,890

1

Mộc Châu

1,025,000

800,000

60,000

105,000

60,000

2

Yên Châu

1,528,000

1,008,000

170,000

210,000

140,000

3

TP Sơn La

483,290

280,000

48,000

70,000

85,290

4

Thuận Châu

2,355,000

1,700,000

255,000

100,000

300,000

5

Sông Mã

180,000

150,000

0

30,000

0

6

Sốp Cộp

701,980

480,000

97,200

31,180

93,600

7

Phù Yên

80,956

 

0

80,956

0

8

Mường La

0

430,000

0

30,000

0

9

Quỳnh Nhai

637,000

480,000

25,000

0

132,000

10

Mai Sơn

0

0

0

0

0

11

Vân Hồ

0

0

0

0

0

12

Bắc Yên

0

0

0

0

0