Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 3176/QĐ-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (sau đây viết là Luật Hôn nhân và gia đình) trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả các quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

c) Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, cơ quan, ban, ngành, địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

2. Yêu cầu

a) Công tác triển khai thực hiện Luật Hôn nhân gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, cụ thể và thiết thực; đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình.

c) Các cơ quan, tổ chức, địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung và đúng tiến độ của Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Hôn nhân và gia đình

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các tổ chức thành viên, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và các sở, cơ quan, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

2. Tổ chức Hội nghị tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình

Tổ chức hội nghị tập huấn về những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình cho đối tượng công chức Tư pháp - Hộ tịch; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015.

3. Biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình; phối hợp các cơ quan báo chí tổ chức các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

4. Tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và tình hình tổ chức thực hiện pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

5. Củng cố, kiện toàn đội ngũ quản lý, thực hiện công tác Tư pháp - Hộ tịch; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Tư pháp - Hộ tịch

a) Củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu quản lý công tác Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ; Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

b) Rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và những năm tiếp theo.

6. Kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp quận, huyện.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp thuộc thành phố, các sở, cơ quan, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ và các sở, cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố trong việc kiểm tra thực hiện Luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn thành phố; định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố kết quả việc tổ chức, triển khai Luật Hôn nhân và gia đình theo quy định.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình theo kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Báo Cần Thơ

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục Luật Hôn nhân và gia đình.

- Tăng cường thời lượng, tin bài, phóng sự, tuyên truyền cho việc thực hiện Luật hôn nhân và gia đình trên địa bàn thành phố.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình tại địa phương; đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Chỉ đạo việc tổ chức, trang bị tài liệu tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên cơ sở.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm