Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI “TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025”

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án 1439).

Căn cứ Văn bản số 1226/BNV-HTQT ngày 25/3/2019 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án 1439.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 1439 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, góp phần đạt được các mục tiêu khu vực về xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng vào người dân, lấy người dân làm trung tâm và có trách nhiệm xã hội.

b) Tăng cường hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng với các địa phương của các nước ASEAN, nhất là các lĩnh vực như: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp, Chính phủ điện tử.

c) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (sau đây gọi tắt cơ quan, đơn vị) thực hiện quán triệt sâu sắc Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 và các nội dung của Kế hoạch này; gắn việc thực hiện các mục tiêu, giải pháp của Đề án với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị đến năm 2025.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra đúng lộ trình, đảm bảo tiến độ.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động hàng năm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN; tập trung bồi dưỡng các kỹ năng, kiến thức, nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ, tạo chuyển biến trong quá trình xây dựng chính sách và cung cấp dịch vụ công.

2. Từng bước đưa các nội dung về đổi mới, sáng tạo của nền công vụ ASEAN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung của ASEAN.

3. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động hợp tác ASEAN trong lĩnh vực công vụ, công chức.

4. Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm để phục vụ; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

5. Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chính quyền điện tử tỉnh trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính. Triển khai thực hiện Danh mục dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh trên nguyên tắc “Chính phủ điện tử là nhằm tạo thuận lợi nhất cho giao dịch hành chính giữa Chính phủ với người dân, doanh nghiệp”.

7. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, thực tiễn công việc.

8. Xây dựng, ban hành và áp dụng các bộ quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ trong thực hiện công vụ.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

b) Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ban hành để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật để tiếp thu nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

c) Định kỳ trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ; phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan để thực hiện đánh giá giữa kỳ vào năm 2022 và cuối kỳ vào năm 2025 về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm trong đó có nội dung bồi dưỡng về kỹ năng hành chính, văn hóa công vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp, liêm chính của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ công nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chung của nền công vụ các nước ASEAN.

b) Phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý các cấp.

c) Thường xuyên rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành để kịp thời tham mưu với HĐND, UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế các cơ chế, chính sách, biện pháp theo phân cấp hoặc các chính sách đặc thù phù hợp với thẩm quyền nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách chung về công vụ, công chức để thực hiện các mục tiêu của Tầm nhìn Công đồng ASEAN 2025.

d) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Đề án 1439 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo quy định.

3. Sở Ngoại vụ:

a) Tham mưu việc tổ chức tiếp đón các đoàn của các nước ASEAN đến tỉnh học tập, nghiên cứu, chia sẻ, kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách công vụ;

b) Tham mưu triển khai tổ chức các đoàn đi nước ngoài theo thẩm quyền để học tập, nghiên cứu, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm về cách thức quản lý nền công vụ và thu hút sự tham gia của người dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang:

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về nội dung Đề án 1439; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang tăng cường chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng.

5. Sở Công Thương: Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, trang bị kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

6. Sở Tư pháp: 

- Hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, kiên quyết loại bỏ các đề xuất xây dựng chính sách, quy định không phù hợp, không khả thi, các thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn, cản trở việc thực hiện hoạt động công vụ để thực hiện các mục tiêu Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

7. Sở Tài chính:

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách của tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối, phân bổ kinh phí thực hiện các nội dung có liên quan của Kế hoạch này cho các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc cần sửa đổi, bổ sung các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị báo cáo, đề xuất bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc
và trực thuộc UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- TP Nội chính;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

BIỂU CHI TIẾT

CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025"
(Kèm theo Kế hoạch số: 02/KH-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT

Giải pháp thực hiện của Đề án 1439

Giải pháp thực hiện của Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh

Hoạt động cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian hoàn thành

1

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các giá trị chung của Cộng đồng ASEAN và nền công vụ các nước ASEAN

Lồng ghép các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt chuyên đề, các lớp đào tạo, bồi dưỡng của các cơ quan, đơn vị

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên hàng năm

Thường xuyên hàng năm

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động trong lĩnh vực công vụ, công chức

Xây dựng chuyên mục, bản tin, bài viết đưa tin về các hoạt động công vụ, công chức; đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Tuyên Quang

Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Tuyên Quang; Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

2

Tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ và xây dựng năng lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bao gồm: hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới

Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN, bao gồm: Hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm để phục vụ; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới

Hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy hành chính

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên hàng năm

Thường xuyên hàng năm

Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4, tiếp tục triển khai quy định về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích; đơn giản hóa thủ tục hành chính

Bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Trung ương

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên hàng năm

Thường xuyên hàng năm

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức

Tiếp tục triển khai việc xử lý văn bản trên môi trường mạng; thực hiện quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức bằng phần mềm

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên hàng năm

Thường xuyên hàng năm

3

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN

Xây dựng, ban hành và áp dụng các bộ quy tác ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức

Xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án văn hóa công vụ

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Năm 2020

Năm 2020

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của nền công vụ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho công chức đáp ứng tiêu chuẩn chung

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì mở lớp đào tạo, bồi dưỡng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên hàng năm

Thường xuyên hàng năm

4

Tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực Hợp tác ASEAN

Đẩy mạnh chia sẻ thông tin trong việc thực thi công vụ; chia sẻ thông tin, phối hợp giữa tỉnh với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước trong quá trình thực hiện Đề án 1439

 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên hàng năm

Thường xuyên hàng năm

5

Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực trong và ngoài nước

Triển khai thực hiện tốt chính sách thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực theo các quy định của Trung ương và của tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học theo quy định của tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức; UBND huyện, thành phố

Thường xuyên hàng năm

Thường xuyên hàng năm