Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 731/LĐ-TBXH-BTXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 183/2006/QĐ-UB NGÀY 26/12/2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 104/2003/QĐ-UB NGÀY 27/6/2003 VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI LANG THANG XIN ĂN, SINH SỐNG NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Quyết định số 183/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn Thành phố HCM; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Đảm bảo thực hiện tập trung đúng người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng (gọi tắt là đối tượng), đúng thủ tục, và các biện pháp xử lý theo quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 và quyết định số 183/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Tổ chức quản lý, chăm sóc tốt cho đối tượng, đặc biệt đẩy mạnh các hình thức tổ chức dạy nghề, văn hóa, giới thiệu việc làm tại các Trung tâm bảo trợ xã hội nhằm tạo điều kiện để đối tượng hội nhập cộng đồng, tự tổ chức làm ăn ổn định cuộc sống.

3. Tổ chức phối hợp tốt với các sở, ngành chức năng, tổ chức, đoàn thể và quận huyện thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công theo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về cách lập hồ sơ đối tượng

1.1. Hồ sơ đối tượng tại phường, xã:

Sau khi phối hợp cùng công an phường, xã đưa đối tượng về cơ quan văn phòng UBND phường, xã; Cán bộ lao động - TB&XH phường, xã chịu trách nhiệm:

- Làm việc trực tiếp với đối tượng và ghi biên bản tiếp xúc đối tượng (mẫu số 01/LĐ-TBXH-BTXH) có chứng kiến và xác nhận của đại diện Công an Phường, xã.

- Phối hợp đại diện các đoàn thể của phường, xã lập Biên bản về việc xác nhận đối tượng xã hội không nơi nương tựa cần được giúp đỡ (theo mẫu 03/LĐ-TBXH-BTXH).

1.2. Hồ sơ đối tượng tại quận, huyện:

- Phòng Lao động - TB&XH quận, huyện chịu trách nhiệm: kiểm tra hồ sơ đối tượng và làm công văn đề nghị Sở Lao động TB&XH tiếp nhận đối tượng vào cơ sở xã hội (mẫu số 04B/LĐ-TBXH-BTXH), kèm theo hồ sơ của đối tượng do phường, xã lập (Biên bản mẫu 03/LĐ-TBXH-BTXH và mẫu 01/LĐ-TBXH-BTXH).

- Phòng Lao động - TB&XH quận, huyện khi bàn giao đối tượng thì kèm theo hồ sơ này cho Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

1.3. Hồ sơ đối tượng tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội:

1.3.1. Trên cơ sở hồ sơ của đối tượng do quận, huyện gởi đến, Trung tâm Hỗ trợ xã hội tiếp tục thực hiện bổ sung hoàn tất hồ sơ cá nhân tiếp nhận ban đầu của từng đối tượng, bao gồm:

- Lý lịch tự khai của người lang thang (theo mẫu, có dán ảnh).

- Các giấy tờ tùy thân hoặc danh chỉ bản của cơ quan Công an cấp (nếu không có giấy tờ tùy thân).

- Hồ sơ bệnh án, kết luận giám định của cơ quan Y tế quận - huyện (nếu có).

1.3.2. Riêng đối với đối tượng quy định tại điều 1, khoản 1, điểm 3 Quyết định 183/2006/QĐ-UB. Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội bổ sung vào hồ sơ cá nhân của đối tượng:

- Đơn xin học văn hóa, học nghề, giới thiệu việc làm của đối tượng (theo mẫu đính kèm);

- Giấy giới thiệu của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội đề nghị Giám đốc Sở quyết định tiếp nhận đối tượng vào Trung tâm BTXH (thuộc Sở) phù hợp (theo mẫu đính kèm).

2. Về trách nhiệm tổ chức thực hiện:

2.1. Trung tâm Hỗ trợ xã hội

2.1.1. Thực hiện tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu và tổ chức quản lý, phân loại và xử lý đối tượng theo quy định.

2.1.2. Tổ chức khám sức khoẻ cho đối tượng người trong độ tuổi lao động để xác định còn sức khoẻ, yếu sức khoẻ theo hướng dẫn của Phòng Y tế Sở.

2.1.3. Trong thời gian quản lý đối tượng tại Trung tâm (15 ngày), tạo điều kiện cho đối tượng liên hệ kịp thời với gia đình; và tiến hành giải tỏa ngay cho các đối tượng:

- Có gia đình, người thân bảo lãnh theo quy định.

- Đối tượng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác.

2.1.4. Trình Giám đốc Sở Lao động TB&XH quyết định tiếp nhận đối tượng vào các Trung tâm BTXH thuộc Sở theo quy định.

2.1.5. Tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ cho người ở các tỉnh bạn đến thành phố gặp khó khăn cơ nhỡ theo đúng chế độ chính sách quy định.

2.2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện:

2.1. Tham mưu cho UBND quận, huyện:

- Có kế hoạch thường xuyên, định kỳ chủ động chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tại địa phương, thực hiện tập trung đối tượng lang thang trên địa bàn, đảm bảo đúng đối tượng: chuyển giao đến Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thuộc Sở Lao động TB&XH hoặc các Trung tâm BTXH theo quy định.

- Hướng dẫn các phường, xã khảo sát nắm các hộ có đối tượng lang thang sinh sống nơi công cộng, ngăn ngừa tại địa phương có biện pháp vận động không để người thân đi lang thang, hỗ trợ về dạy nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho họ tự ổn định cuộc sống.

- Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đối tượng từ các phường, xã, cần kiểm tra và xử lý ngay đối với những đối tượng có chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ theo hướng:

+ Nếu xác định có địa chỉ tại Thành phố HCM: cần nhắc nhở, và giải toả đối tượng này.

+ Nếu xác định là đối tượng thuộc diện khó khăn cơ nhỡ, có địa chỉ tại tỉnh, thành phố khác: thì hướng dẫn họ đến lưu trú tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội hoặc thuê nhà trọ để sau đó trở về quê, hoặc liên hệ với người thân tại Thành phố HCM để đến cư ngụ.

2.3. Phòng Bảo trợ Xã hội

- Giúp cho Ban Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quyết định 183/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006 đến quận-huyện, các Trung tâm BTXH và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Sở những vấn đề trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục nghiên cứu đề xuất các phương thức quản lý đối tượng tại các Trung tâm BTXH và giải pháp nhằm đưa đối tượng hồi gia, hội nhập cộng đồng phù hợp; chủ động liên hệ phối hợp với Sở Lao động TB&XH tỉnh, thành phố bạn để có kế hoạch chuyển giao đối tượng về địa phương bạn.

- Phối hợp với Phòng Xã hội thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố về việc giới thiệu các đối tượng trong độ tuổi lao động đến học nghề, lao động và làm việc tại các cơ sở sản xuất của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố.

2.4. Các Trung tâm Bảo trợ xã hội

- Tiếp nhận đối tượng lang thang theo quy định. Thực hiện nuôi dưỡng chăm sóc, tổ chức học văn hóa, học nghề, lao động sản xuất cho đối tượng phù hợp, đặc biệt người trong độ tuổi lao động còn đủ sức khoẻ theo đơn xin của họ.

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hồi hương, hồi gia, giải quyết việc làm cho đối tượng theo hướng dẫn của Sở; đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất các biện pháp giải quyết phù hợp với thực tiễn cơ sở, nhằm từng bước tạo điều kiện cho họ hòa nhập cộng đồng.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 183/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006 của UBND Thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn TP HCM. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị cần kịp thời báo cáo với Sở Lao động - TB&XH để xem xét và trình UBND thành phố quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- UBNDTP, Đ/c Nguyễn Thành Tài PCTTT;
- Sở Nội vụ, SYT, STC, SGD-ĐT TP;
- Sở Tư pháp, Công an TP, LLTNXPTP;
- UBMTTQTP;
- VP.HĐND&UBNDTP (đ/c Cúc).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê