Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 507/HD-UBND

Lào Cai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 22/2019/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2019 CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 35/2015/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2015 CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Căn cứ Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND);

Để đảm bảo thống nhất triển khai Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, UBND tỉnh Lào Cai hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

1. Đối tượng áp dụng

Các thôn thuộc 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai được quy định tại Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về giảm nghèo bền vững đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên đến hết năm 2020, tầm nhìn 2025, có xét đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TU) chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa theo Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND; bao gồm cả các thôn thuộc các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn huyện Sa Pa được quy định tại Nghị quyết số 20-NQ/TU nay được điều chỉnh thành tổ dân phố thuộc phường của thị xã Sa Pa).

2. Đối tượng không áp dụng

Các thôn, tổ dân phố không thuộc 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên theo Nghị quyết số 20-NQ/TU, chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư thì áp dụng mức hỗ trợ được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND.

3. Mức hỗ trợ và nguồn kinh phí hỗ trợ

Ngoài kinh phí được hỗ trợ theo Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND, các thôn thuộc 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh Lào Cai quy định tại Nghị quyết số 20-NQ/TU được hỗ trợ thêm kinh phí để xây dựng mới nhà văn hoá cộng đồng khu dân cư từ ngân sách cấp huyện, cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng

STT

Số hộ cư trú/thôn

Kinh phí theo NQ 35/2015/NQ- HĐND

Kinh phí theo NQ 22/2019/NQ- HĐND

Tổng kinh phí hỗ trợ

1

Dưới 50 hộ

50

80

130

2

Từ 50 - 150 hộ

70

70

140

3

Trên 150 hộ

100

90

190

II. QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ

1. Đối với các thôn chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư thuộc 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên theo Nghị quyết số 20-NQ/TU: UBND xã rà soát các thôn chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa, họp dân lấy ý kiến đồng thuận xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư của thôn, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất, san gạt mặt bằng,… đăng ký xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư với UBND huyện, thị xã để tổng hợp, gửi các sở, ngành chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai xây dựng (hoàn thành trong năm 2020 để đảm bảo thực hiện mục tiêu hết năm 2020, 100% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa sinh hoạt).

2. Đối với các thôn, tổ chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư không thuộc 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên theo Nghị quyết số 20-NQ/TU: UBND xã, phường, thị trấn rà soát các thôn, tổ dân phố chưa được hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa, họp dân lấy ý kiến đồng thuận xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư của thôn, tổ nhân dân, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất, san gạt mặt bằng,… đăng ký thực hiện xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư với UBND huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp, gửi các sở, ngành chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai xây dựng (hoàn thành trong năm 2020 để đảm bảo thực hiện mục tiêu hết năm 2020, 100% thôn, bản, tổ dân phố có nhà văn hóa sinh hoạt).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn, tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

- Thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND hàng quý.

- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện mục tiêu: Hết năm 2020, 100% thôn, tổ trên địa bàn tỉnh có nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư sinh hoạt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán thực hiện hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND, thống nhất với Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm

Phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND; đánh giá, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ và thực hiện quản lý tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

4. Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng

- Phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư đảm bảo về kỹ thuật, tiến độ và theo mẫu định hình được UBND tỉnh phê duyệt, phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng dân tộc.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng mới nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh (nếu có).

5. Các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm

Phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải - Xây dựng trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố đảm bảo thời gian theo quy định.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổng hợp danh sách các thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 22/2019/NQ- HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh chưa được cấp kinh phí xây dựng nhà văn hóa, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính thẩm định, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để bố trí kinh phí triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo hết năm 2020, 100% thôn, bản, tổ dân phố đều có nhà văn hóa cộng đồng khu dân cư sinh hoạt (riêng kinh phí hỗ trợ thêm cho các thôn thuộc 43 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trên địa bàn tỉnh, được quy định tại Nghị quyết số 20-NQ/TU do ngân sách các huyện, thị xã đảm bảo).

- Chỉ đạo UBND các xã cam kết triển khai đúng tiến độ thời gian, kỹ thuật, theo mẫu định hình được UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời báo cáo bằng văn bản về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa Xã hội (HĐND tỉnh);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PCVP3;
- Cổng Thông tin ĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH2,3, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh