Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 503/UBND-TĐKT

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 02 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ: 98/2006/QĐ-TTG NGÀY 05/5/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 05/5/2006 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số: 98/2006/QĐ-TTG quy định về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho các đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ;

Để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tốt quy định trên Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng khen thưởng:

Đối tượng được xét tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, là các đối tượng được quy định tại Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

II. Tiêu chuẩn khen thưởng: (có các biểu mẫu kèm theo)

III. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

+ Tờ trình của UBND huyện, thành phố

+ Danh sách trích ngang đề nghị khen thưởng (có mẫu kèm theo)

+ Bản khai thành tích (có mẫu kèm theo)

+ Các căn cứ xét khen: biên bản xét duyệt của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, y sao lý lịch, quyết định, xác nhận có liên quan.

Bộ hồ sơ trên phải được lưu trữ ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh để phục vụ cho việc khiếu tố, khiếu nại và tra cứu.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Rà soát phân loại hồ sơ tồn đọng tại UBND xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố cần phân loại:

+ Hồ sơ đủ điều kiện, căn cứ đề nghị tặng bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì lập danh sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng;

+ Hồ sơ thiếu căn cứ thì yêu cầu bổ sung;

+ Hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, căn cứ thì phải trực tiếp trả lời cho dân;

2. Cần chú ý không đề nghị khen trùng lặp như thành tích của gia đình được Nhà nước khen thưởng cho bố mẹ, nay lại kê khai đề nghị khen tiếp cho từng người trong gia đình.

Hội đồng Thi đua khen thưởng phải làm việc tập thể và cần mời một số cán bộ cũ hiểu biết được tình hình trước đây tham dự khi xét duyệt cũng như khi xác minh thành tích.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xét và đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét và quyết định tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân đang công tác và sinh sống tại đơn vị, địa phương mình (kể cả những người hưu trí, mất sức, từ trần ở địa phương).

4. Danh sách đề nghị khen thưởng nhất thiết phải công khai ở khu dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trụ sở UBND xã ít nhất 15 ngày để cán bộ, nhân dân tham gia, giám sát trước khi trình UBND tỉnh khen thưởng.

5. Thời gian thực hiện:

Đối với các huyện, thành phố hoàn thành xét và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý trước ngày 30/6/2007.

Trên đây là những nội dung cơ bản hướng dẫn các huyện, thành phố, các sở, ban ngành của tỉnh thực hiện Quyết định số: 98/2006/QĐ-TTG, ngày 05/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh, thông qua Ban Thi đua khen thưởng tỉnh để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh
- Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh
- VPHĐND
- VPUBND
- VP Tỉnh ủy
- UBND các huyện
- Công báo
- Lưu VT, TĐ

CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH

THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH BẢN THÂN

1) Họ và tên: .......................................................  2) Sinh năm 19..........................................

3) Chính quán: Xã …………………….huyện, thị xã, TP…………tỉnh ...........................................

4) Trú quán: Xã, phường ……………… huyện, TP …………………tỉnh Đắk Lắk

5) Thành phần bản thân sau 1954 .........................  hiện nay ...................................................

6) Dân tộc ………………..7) Tôn giáo …………………………. 8) Văn hóa ..................................

9) Ngày tham gia cách mạng:.................................................................................................

10) Ngày vào Đảng CS Việt Nam ............................................................................................

11) Chức vụ hiện nay: Trong Đảng ..........................................................................................

Chính quyền .........................................................................................................................

Đoàn thể ..............................................................................................................................

(Nếu không còn sinh hoạt Đảng ghi rõ lý do)........... .................................................................

12) Chức vụ trong thời gian khen thưởng ................................................................................

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ ĐẾN NAY 

Từ ngày tháng năm

Đến ngày tháng năm

THÀNH TÍCH (chức vụ việc làm)

Nơi hoạt động

 

 

1/ Thời kỳ kháng chiến chống Pháp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Từ sau ngày 30 - 4 - 1987 đến nay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. KHEN THƯỞNG

Ngày tháng năm

KHEN THƯỞNG VỀ THÀNH TÍCH

Hình thức Khen thưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KỶ LUẬT

Ngày tháng năm – Nội dung sai phạm – Hình thức kỷ luật (kể cả trong cơ quan, đoàn thể)

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

V. LÝ DO ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

VI. CAM ĐOAN VÀ ĐỀ NGHỊ:

Tôi xin cam đoan khai đúng sự thật, nếu khai sai tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Dưới đây là những người biết rõ thành tích của tôi:

Ông, Bà ............................................................. năm 19….. làm ..........................................

Nay ở ..................................................................................................................................

Ông, Bà ............................................................. năm 19….. làm ..........................................

Nay ở ..................................................................................................................................

 


UBND xã, phường ……………………….
hoặc đơn vị cơ sở  ……………………….
Xác nhận thành tích của ông, bà ……….
………………………. …………………….
Đề nghị khen thưởng Bằng khen UBND tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

……….. ngày ….. tháng ….. năm 2007
(Ký và ghi rõ họ tên)