Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 37-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sẽ được tổ chức từ ngày 11-14/3/2012 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phụ nữ và tổ chức Hội.

Để Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI diễn ra thành công tốt đẹp, thúc đẩy mạnh mẽ hơn phong trào phụ nữ thời gian tới và đạt mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW ngày 22/12/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong xã hội và các cấp hội phụ nữ về vai trò, vị trí, sự đóng góp của các tầng lớp phụ nữ, của tổ chức Hội trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

- Giáo dục cho các tầng lớp phụ nữ tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, phát huy phẩm chất, đạo đức truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; bồi dưỡng niềm tin, tuyệt đối trung thành với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước; nâng cao ý thức tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; bồi dưỡng tri thức và kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XI) ngày 16/01/2012 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

II. Nội dung tuyên truyền

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ, liên quan đến phụ nữ và tổ chức Hội LHPN Việt Nam, thể hiện qua các văn bản sau:

- Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/04/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước”, chú trọng tuyên truyền về kết quả 4 năm thực hiện Nghị quyết.

- Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

- Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020

- Quyết định số 295/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 - 2015"

- Quyết định số 343/QĐ-TTg Hà Nội, ngày12/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010 - 2015)”

- Quyết định số 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt (giai đoạn 2010-2015)” .

- Luật Bình đẳng giới được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007.

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2007) ;

- Luật Phòng, chống mua bán người (2011) ;

2. Mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng, diễn biến của Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; nội dung các văn kiện Đại hội.

3. Sự trưởng thành, lớn mạnh của tổ chức Hội LHPNVN qua 10 kỳ đại hội; những đóng góp nổi bật của phong trào phụ nữ Việt Nam, của Hội LHPN đối với đất nước.

4. Kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X (2007 - 2012); mô hình hoạt động Hội có hiệu quả; các gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, các nhân tố mới trên các lĩnh vực, đặc biệt trong phong trào thi đua yêu nước và việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện hoạt động Hội và phong trào phụ nữ…

5. Kết quả Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; phương hướng hoạt động của Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

6. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI của các cấp Hội.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Chỉ đạo và hướng dẫn các phương tiện thông tin đại chúng của ngành, cấp mình tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, gắn với các nhiệm vụ tuyên truyền khác trong năm 2012.

- Thường xuyên phối hợp với Hội LHPN cùng cấp để cập nhật tài liệu, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời định hướng tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền.

2. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI trong các cấp Hội trước, trong và sau Đại hội.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Hướng dẫn và Tài liệu tuyên truyền về Đại hội; giới thiệu về Đại hội tại hội nghị báo cáo viên ở cả 2 khu vực phía Bắc và phía Nam.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức giới thiệu về Đại hội tại hội nghị các tổng biên tập báo, đài.

- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu phim, tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội.

- Chỉ đạo đăng tải thông tin về Đại hội trên các báo, tạp chí, ấn phẩm và trang Website của Hội.

3. Các báo, đài Trung ương và địa phương

- Dành thời lượng thỏa đáng để tuyên truyền về Đại hội, trọng điểm là thời gian quý 1 năm 2012 trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

- Mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hội thảo, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội phụ nữ, về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội.

- Phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu từ Đại hội đến Đại hội và chiếu phim, phóng sự tôn vinh phụ nữ Việt Nam trong học tập, lao động và công tác.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp phiên Khai mạc và Bế mạc Đại hội; đưa tin, bài, hình ảnh đậm nét về Đại hội vào các buổi thời sự trong thời gian diễn ra Đại hội. Các Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tiếp sóng Đài Trung ương và sản xuất các chương trình tuyên truyền, cổ vũ Đại hội.

IV. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

* Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI !

* Phụ nữ Việt Nam thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI !

* Phụ nữ cùng nhân dân cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI !

* Phụ nữ Việt Nam tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc!

* Phụ nữ Việt Nam Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang !

* Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế !

* Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang !

* Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

* Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thế Đức