Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3566/HD-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII NĂM 2018

Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng trong cả nước, tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện;

- Đại hội Thể dục thể thao các cấp tập trung tổ chức hoạt động thi đấu thể dục thể thao quần chúng, gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phấn đấu đạt 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao;

- Phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc đóng góp phát triển thể thao thành tích cao cho địa phương và quốc gia.

- Tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài thể dục thể thao các cấp;

- Thông qua Đại hội Thể dục thể thao các cấp tổng kết, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước giai đoạn 2014-2018.

2. Yêu cầu:

- Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao và việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp;

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương hình thức;

- Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội.

II. NỘI DUNG

1. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức:

a) Đại hội Thể dục thể thao cấp xã:

- Tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, phù hợp truyền thống của địa phương;

- Địa điểm tổ chức: Tại xã, phường, thị trấn.

b) Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện:

- Tổ chức thi đấu từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, phù hợp truyền thống của địa phương;

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn huyện, quận, thị xã.

c) Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổ chức thi đấu từ 12 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao trọng điểm, các môn thể thao dân tộc;

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian tổ chức: Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức từ tháng 01/2017, kết thúc trước ngày 30 tháng 10 năm 2018.

2. Một số nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện:

2.1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch, Điều lệ Đại hội Thể dục thể thao các cấp tại địa phương mình; chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra;

- Chỉ tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện.

2.2. Tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao các cấp

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp quyết định quy mô, hình thức tổ chức Lễ Khai mạc, bế mạc đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

2.3. Tổ chức thi đấu các môn thể thao

Tổ chức các môn thi của Đại hội phải phù hợp với điều kiện của địa phương, đảm bảo đúng luật, Điều lệ thi đấu môn thể thao, khách quan và công bằng.

2.4. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi và kinh phí

Căn cứ điều kiện cụ thể, các địa phương, đơn vị cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất thể dục thể thao phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn thi trong chương trình Đại hội; đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác.

2.5. Công tác tuyên truyền

- Tuyên truyền về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện nếp sống, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương;

- Tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, đài truyền thanh của địa phương các bản tin, bài hát tuyên truyền về TDTT trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tự sáng tác và sử dụng biểu tượng, lôgô về Đại hội Thể dục thể thao các cấp của địa phương mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp để triển khai thực hiện phù hợp với nội dung của Hướng dẫn này và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

2. Trong thời gian 30 ngày sau khi kết thúc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội của địa phương; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Thể dục thể thao, có mẫu biểu kèm theo).

3. Giao Tổng cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này và công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp ở các địa phương.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Công an, GD&ĐT và các Bộ có liên quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, TCTDTT, Thọ (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải

 

PHỤ LỤC

BÁO CÁO SỐ LIỆU CỦA ĐẠI HỘI TDTT CẤP TỈNH
(Ban hành theo văn bản Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

I

Tổ chức Đại hội TDTT cấp quận, huyện; xã, phường và thị trấn

 

 

1

Tổng số xã tổ chức Đại hội TDTT trên tổng số xã của địa bàn cấp tỉnh

 

 

2

Tổng số quận, huyện, tổ chức Đại hội TDTT trên tổng số quận, huyện địa bàn cấp tỉnh

 

 

3

Tổng số môn thể thao được tổ chức tại cấp huyện

+ Số môn thể thao dân tộc

 

 

4

- Tổng số người tham gia, tổ chức Đại hội của cả 2 cấp (huyện, xã):

+ Tổng số thành viên tham gia Ban Tổ chức

+ Tổng số vận động viên.

+ Tổng số huấn luyện viên.

+ Tổng số trọng tài.

 

 

II

Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành phố

 

 

1

Số môn thể thao được tổ chức

 

 

2

Số môn thể thao dân tộc

 

 

3

Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội:

 

 

+ Tổng số thành viên tham gia Ban Tổ chức

 

 

+ Tổng số vận động viên

 

 

+ Tổng số trọng tài điều hành Đại hội

 

 

+ Tổng số huấn luyện viên

 

 

4

Tổng số bộ huy chương Đại hội được trao

 

 

5

Tổng số kỷ lục được phá

 

 

III

Kinh phí tổ chức Đại hội

1. Ngân sách nhà nước cấp (tổng hợp cả 3 cấp).

2. Nguồn thu khác

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)