Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2229/HD-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ X NĂM 2026

Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc (sau đây gọi tắt là Đại hội) là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất ở nước ta được tổ chức 4 năm/1 lần theo 3 cấp: cấp xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã); cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi tắt là cấp huyện); cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh). Thông qua tổ chức Đại hội góp phần thực hiện ngày càng hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Để công tác tổ chức Đại hội đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương triển khai công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và Chiến lược phát triển Thể dục thể thao đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045;

- Chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;

- Chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025); 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2025); 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026)…;

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của tập luyện thể dục, thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần nâng cao đời sống văn hoá - tinh thần của nhân dân, đào tạo con người phát triển toàn diện trong giai đoạn mới;

- Biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng của các địa phương gắn với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào tập luyện thể dục thể thao của quần chúng, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao truyền thống của địa phương, phấn đấu đạt trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện và 100% cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội;

- Thông qua Đại hội Thể dục thể thao các cấp phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc đóng góp phát triển thể thao thành tích cao cho địa phương và quốc gia;

- Tăng cường đầu tư cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao ở cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục thể thao các cấp;

- Tổng kết, đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước giai đoạn 2023-2026.

2. Yêu cầu:

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao nói chung và công tác tổ chức Đại hội nói riêng;

- Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng nghi lễ, có thể lồng ghép việc tổ chức Đại hội với các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đơn vị, địa phương;

- Chỉ tiến hành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh sau khi đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện;

- Tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp các thiết chế thể thao, cơ sở vật chất, dụng cụ thể thao và công tác tổ chức Đại hội các cấp.

II. NỘI DUNG

1. Quy mô, địa điểm và thời gian tổ chức:

a) Đại hội Thể dục thể thao cấp xã:

- Tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể, ưu tiên tổ chức các môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Đá cầu …, các môn thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian phù hợp truyền thống của địa phương.

- Địa điểm tổ chức: Tại xã, phường, thị trấn.

- Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không có điều kiện tổ chức riêng thì có thể tổ chức theo cụm xã, cần lựa chọn địa điểm tổ chức cho phù hợp để tiện cho việc đi lại của nhân dân.

b) Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện:

- Tổ chức thi đấu từ 10 môn thể thao trở lên, trong đó có các môn Điền kinh, Bơi, Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn …, các môn võ và các môn thể thao được nhân dân yêu thích. Tùy điều kiện cụ thể có thể tổ chức các môn thể thao dân tộc phù hợp truyền thống của địa phương.

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn huyện, quận, thị xã.

- Đối với các huyện đặc thù không có đơn vị hành chính cấp xã, tùy điều kiện cụ thể tổ chức từ 8 môn thể thao trở lên, tập trung vào các môn thể thao được nhân dân yêu thích phù hợp truyền thống của địa phương.

c) Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Tổ chức thi đấu từ 15 môn thể thao trở lên, tập trung tổ chức các môn thể thao trọng điểm, các môn truyền thống của địa phương, các môn thể thao dân tộc.

- Địa điểm tổ chức: Trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

d) Thời gian tổ chức: Đại hội Thể dục thể thao các cấp được tổ chức từ năm 2024, kết thúc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh trước ngày 30 tháng 04 năm 2026.

2. Một số nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện:

2.1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao của tỉnh/thành; ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tại địa phương mình.

Để có cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần lựa chọn từ 01 đến 02 đơn vị tổ chức Đại hội điểm ở cấp xã và cấp huyện.

2.2. Tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể dục thể thao các cấp

a) Trang trí Lễ khai mạc Đại hội: Đảm bảo trang trọng; xung quanh khu vực nơi tổ chức Lễ khai mạc có thể trang trí khẩu hiệu, tranh ảnh cổ động về hoạt động thể dục thể thao, về các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

b) Nội dung chính Lễ khai mạc gồm:

- Chào cờ, hát quốc ca;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Đốt đuốc truyền thống;

- Diễn văn khai mạc Đại hội;

- Tuyên thệ của vận động viên;

- Tuyên thệ của trọng tài;

- Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

- Việc tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, biểu diễn văn nghệ, đồng diễn thể dục thể thao… do địa phương tổ chức Đại hội quyết định.

c) Lễ bế mạc:

Bao gồm công tác tổng kết Đại hội, khen thưởng cho các đoàn, các vận động viên, huấn luyện viên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

2.3. Tổ chức thi đấu các môn thể thao

Tổ chức thi đấu các môn thể thao trong Đại hội Thể dục thể thao các cấp phải phù hợp với điều kiện của địa phương, ưu tiên các môn thể thao thế mạnh, các môn thể thao truyền thống được đông đảo nhân dân yêu thích, tập luyện, thi đấu.

Điều hành thi đấu các môn thể thao đảm bảo đúng Luật, Điều lệ thi đấu, trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, khách quan và công bằng.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị có thể tổ chức một số môn thể thao trước lễ Khai mạc, sau lễ Khai mạc tổ chức những số môn thể thao còn lại và tổ chức Tổng kết, bế mạc Đại hội.

2.4. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi và kinh phí

Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng của mình, các địa phương, đơn vị chủ động cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể dục thể thao phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn thi trong chương trình Đại hội đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Kinh phí để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp được chi từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác, tăng cường vận động nguồn kinh phí xã hội hóa cho công tác cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và tổ chức Đại hội.

2.5. Công tác tuyên truyền

Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; Đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và của toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao; vận động mọi người tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện nếp sống, ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở và trong công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, “Thể thao - Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, “Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành.

- Tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, đài truyền thanh của địa phương các bản tin, bài hát tuyên truyền về thể dục thể thao trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể tự sáng tác và sử dụng biểu tượng, logo về Đại hội Thể dục thể thao các cấp của địa phương mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp để triển khai thực hiện phù hợp với nội dung của Hướng dẫn này và tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

2. Khuyến khích các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương hưởng ứng tổ chức hoặc tham gia Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành thường xuyên báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp hàng tháng, quý. Trong thời gian 30 ngày sau khi kết thúc Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh, các tỉnh/thành tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội của địa phương mình; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, đồng thời gửi báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Thể dục thể thao, có mẫu biểu kèm theo).

4. Giao Cục Thể dục thể thao chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này và chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp ở các địa phương; phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng tiêu chí thi đua và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn này, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua Cục Thể dục thể thao để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Quốc phòng, Công an, GD&ĐT và các Bộ, Ngành có liên quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Sở VH,TT&DL, Sở VH&TT các tỉnh/thành;
- Lưu: VT, CTDTT, MTân (250).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Đạo Cương

 

Phụ lục

MẪU BÁO CÁO

Tổng kết Công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

 (Kèm theo Hướng dẫn số 2229/HD-BVHTTDL ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

ỦY BAN NHÂN DÂN ...........

………………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

................., ngày    tháng     năm 2021

 

BÁO CÁO

Tổng kết Công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp

1. Đặc điểm, tình hình.

2. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai Đại hội thể dục thể thao các cấp.

3. Kết quả tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

3.1. Đại hội Thể dục thể thao cấp xã

3.2. Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện

3.3. Đại hội Thể dục thể thao cấp tỉnh

4. Đánh giá chung:

4.1. Thuận lợi

4.2. Khó khăn

4.3. Nguyên nhân

5. Đề xuất, kiến nghị:

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐẠI HỘI TDTT CÁC CẤP
CỦA TỈNH/THÀNH PHỐ ……………....

TT

Nội dung

Số lượng

1.

Tổ chức Đại hội TDTT cấp xã

 

1.1

Tổng số xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT/tổng số xã, phường, thị trấn

 

1.2

Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội TDTT cấp xã.

Trong đó số môn thể thao dân tộc:

Ít nhất - Nhiều nhất

 

1.3

Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT cấp xã trong toàn tỉnh/thành. Trong đó:

 

+ Tổng số thành viên Ban Tổ chức của các xã

Không tính BTC các môn

+ Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội của các xã

 

+ Tổng số vận động viên các môn của các xã

 

+ Tổng số huấn luyện viên các môn của các xã

 

+ Số người tham gia diễu hành, đồng diễn của các xã

 

1.4

Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT) được cải tạo, sửa chữa, xây mới

 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách

 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa

 

1.5

Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp xã trong toàn tỉnh/thành:

 

+ Trong đó kinh phí ngân sách:

 

+ Kinh phí vận động xã hội hóa:

 

2.

Đại hội TDTT cấp huyện

 

2.1

Tổng số huyện, quận, thị xã tổ chức Đại hội TDTT/tổng số huyện, quận, thị xã

 

2.2

Số môn thể thao được tổ chức tại Đại hội TDTT cấp huyện.

Trong đó số môn thể thao dân tộc:

Ít nhất - Nhiều nhất

 

2.3

Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội TDTT cấp huyện trong toàn tỉnh/thành. Trong đó:

 

+ Tổng số thành viên Ban Tổ chức của các huyện

Không tính BTC các môn

+ Tổng số trọng tài tham gia điều hành Đại hội của các huyện

theo Quyết định các môn

+ Tổng số vận động viên các môn của các huyện

 

+ Tổng số huấn luyện viên các môn của các huyện

 

+ Số người tham gia diễu hành, đồng diễn, biểu diễn của các huyện

 

2.4

Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT) được cải tạo, sửa chữa, xây mới

 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách

 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa

 

2.5

Tổng kinh phí chi cho Đại hội TDTT cấp huyện:

 

+ Trong đó kinh phí ngân sách:

 

+ Kinh phí vận động xã hội hóa:

 

3.

Đại hội TDTT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T/Ư

 

3.1

Số môn thể thao được tổ chức

 

3.2

Số môn thể thao dân tộc

 

3.3

Tổng số người tham gia, tổ chức điều hành Đại hội:

 

+ Tổng số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức

không tính BTC các môn

+ Tổng số trọng tài điều hành Đại hội của các môn

Tính tổng theo Quyết định các môn

+ Tổng số vận động viên của các môn

 

+ Tổng số huấn luyện viên của các môn

 

+ Số người tham gia diễu hành, đồng diễn, biểu diễn tại Đại hội.

 

3.4

Tổng số bộ huy chương được trao tại Đại hội

 

3.5

Tổng số kỷ lục được phá

 

3.6

Tổng số cơ sở vật chất, sân bãi TDTT (công trình TDTT) được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp

 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn ngân sách

 

+ Kinh phí cải tạo, sửa chữa từ nguồn xã hội hóa

 

3.7

Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh

 

+ Trong đó kinh phí ngân sách:

 

+ Kinh phí vận động xã hội hóa:

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Hướng dẫn 2229/HD-BVHTTDL năm 2024 tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • Số hiệu: 2229/HD-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Hướng dẫn
  • Ngày ban hành: 28/05/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Hoàng Đạo Cương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản