Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/VHTT-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2004

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC XÉT TẶNG HUY CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP VHTT

Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/2004), Bộ Văn hoá - Thông tin chủ trương xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hoá - thông tin” cho các Nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và các Bộ, Ngành, đoàn thể TW, đã đóng góp tích cực cho phát triển sự nghiệp văn hoá - thông tin. Quy trình xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp văn hoá - thông tin” tiến hành theo những quy định sau:

1. Nguyên tắc:

- Nhà báo đề nghị xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hoá - thông tin” là cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu, tạo ảnh hưởng tốt trong sự nghiệp phát triển văn hoá - thông tin.

- Không xét tặng cho nhà báo đã được tặng các loại Huy chương của Ngành Văn hoá - thông tin.

2. Đối tượng:

- Các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương và các cơ quan báo chí thuộc các Bộ, Ngành, đoàn thể TW.

3. Tiêu chuẩn:

- 10 năm liên tục trở lên theo dõi và có nhiều bài viết để tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hoá thông tin, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin.

- Thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc trong việc tuyên truyền, phản ánh về hoạt động văn hó - thông tin, gây ảnh hưởng lớn trong dư luận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hoá - thông tin.

- Đối với các đồng chí Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập có 5 năm liên tục trở lên công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương và các Bộ ngành, đoàn thể TW đã góp công sức xây dựng kế hoạch, đề ra chủ trương tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác với sự nghiệp phát triển Ngành văn hoá thông tin.

4. Thủ tục:

- Tóm tắt thành tích (theo mẫu gửi kèm công văn này), có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

- Công văn đề nghị của cơ quan chủ quan gửi Bộ Văn hoá - Thông tin.

5. Thời gian:

Thủ tục đề nghị Bộ xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp văn hoá - thông tin” gửi về Phòng Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Bộ Văn hoá - Thông tin (51 - 53 Ngô Quyền, Hà Nội) chậm nhất vào ngày 10 tháng 6 năm 2004.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH TT HỘI ĐỒNG TDKT BỘ
Tô Văn Động

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2004

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
(Đề nghị Xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hoá - Thông tin”)

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH:

- Họ và tên:

- Năm sinh:

- Chức vụ:

- Đơn vị công tác:

- Nhiệm vụ công tác được giao:

II. TÓM TẮT THÀNH TÍCH:

- Căn cứ vào nội dung công văn hướng dẫn xét tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Văn hoá - Thông tin”.

- Thành tích phải ghi cụ thể, rõ ràng, đúng với mốc thời gian quy định.

- Đối tượng là Thủ trưởng đơn vị thì phải ghi rõ vai trò chỉ đạo và những đóng góp cụ thể trong công tác tuyên truyền, giới thiệu, phản ánh về lĩnh vực văn hoá - Thông tin.

Trên đây là nội dung báo cáo thành tích của cá nhân. Tôi xin cam đoan là kê khai báo cáo thành tích đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Ý kiến nhận xét của Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích
(ký tên, ghi rõ họ tên)