Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ỦY BAN KIỂM TRA
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 11-HD/UBKTTW

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CẤP TRÊN CƠ SỞ VÀ CƠ SỞ THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XII;

- Căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng;

- Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương như sau:

1. Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở

- Số lượng: Từ 05 đến 07 ủy viên (do đảng ủy cùng cấp quyết định), trong đó có không quá 02 phó chủ nhiệm; có từ 01 đến 02 ủy viên chuyên trách và từ 04 đến 05 ủy viên kiêm chức; có 02 cấp ủy viên cùng cấp.

- Ủy viên chuyên trách gồm: Phó chủ nhiệm thường trực là cấp ủy viên cùng cấp và 01 ủy viên.

- Các ủy viên kiêm chức gồm: Chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; các ủy viên kiêm chức khác là lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra... cùng cấp.

2. Ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp cơ sở (kể cả đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở)

Số lượng: Từ 03 đến 05 ủy viên kiêm chức (do đảng ủy cùng cấp quyết định), có từ 01 đến 02 cấp ủy viên cùng cấp, gồm: Chủ nhiệm là phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ đảng ủy; phó chủ nhiệm và các ủy viên khác là cấp ủy viên, bí thư chi bộ trực thuộc, lãnh đạo phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, trưởng các đoàn thể cùng cấp.

Ủy ban kiểm tra của đảng ủy trong các cơ quan, doanh nghiệp có từ 300 đảng viên trở lên thì bố trí 01 phó chủ nhiệm hoặc 01 ủy viên chuyên trách (do đảng ủy cùng cấp quyết định).

Cấp ủy đảng các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương căn cứ Hướng dẫn này để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, quyết định.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Ban Tổ chức Trung ương (để phối hợp),
- Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan TW,
- Các đồng chí Thành viên UBKTTW,
- Các đồng chí Thư ký Chủ nhiệm,
- Các vụ, đơn vị trong CQUBKTTW,
- Lưu: VT,LT-CNTT, Vụ TC-CB (5).

T/M ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC
Bùi Thị Minh Hoài