Hệ thống pháp luật

Hỗ trợ chi phí kết nối tuyển dụng, đăng thông tin tuyển dụng lao động có trình độ, chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm (lĩnh vực khoa học công nghệ như nghiên cứu, chế tạo, lập trình, công nghệ số…) trong một năm đầu. Tối đa 7.000.000 đồng/năm/doanh nghiệp

Tải về: