Hệ thống pháp luật

HIỆP ƯỚC BUDAPEST

VỀ SỰ CÔNG NHẬN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI VIỆC NỘP LƯU CHỦNG VI SINH NHẰM TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC VỀ PATENT
(Được ký tại Budapest ngày 28.04.1977 và sửa đổi ngày 26.09.1980)

DANH MỤC CÁC ĐIỀU

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 Việc thành lập Liên minh

Điều 2 Các định nghĩa

Chương 1 . Các quy định về nội dung

Điều 3 Việc công nhận và tính hiệu lực của việc nộp lưu

chủng vi sinh

Điều 4 Việc nộp lưu mới

Điều 5 Các hạn chế về xuất khẩu và nhập khẩu

Điều 6 Điều kiện pháp lý của cơ quan có thẩm quyền lưu giữ

quốc tế

Điều 7 Xác lập các điều kiện pháp lý của cơ quan có thẩm

quyền lưu giữ quốc tế

Điều 8 Sự chấm dứt và giới hạn các điều kiện pháp lý của cơ

quan có thẩm quyền lưu giữ quốc tế

Điều 9 Các Tổ chức sở hữu công nghiệp liên Chính phủ

Chương 2 . Các quy định hành chính

Điều 10 Hội đồng

Điều 11 Văn phòng quốc tế

Điều 12 Quy chế

Chương 3 . Xem xét lại và sửa đổi

Điều 13 Việc xem xét lại các quy định của Hiệp ước

Điều 14 Việc sửa đổi một số quy định của Hiệp ước

Chương 4 . Các quy định cuối cùng

Điều 15 Viêc trở thành Bên tham gia Hiệp ước

Điều 16 Thời điểm Hiệp ước có hiệu lực

Điều 17 Sự bãi ước

Điều 18 Chữ ký và các ngôn ngữ của Hiệp ước

Điều 19 Lưu giữ Hiệp ước; Gửi các bản sao; Đăng ký

Hiệp ước

Điều 20 Các thông báo

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Việc thành lập Liên minh

Các Nước tham gia Hiệp ước này (sau đây gọi là “các Nước tham gia”) thành lập một Liên minh để công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent.

Điều 2

Các định nghĩa

Nhằm thi hành Hiệp ước này và Quy chế thi hành:

(i) việc đề cập đến “patent” được hiểu là việc đề cập đến các bằng độc quyền sáng chế, giấy chứng nhận các tác giả sáng chế, giấy chứng nhận đăng ký mẫu hữu ích, các mẫu hữu ích, các văn bằng hoặc giấy chứng nhận bổ sung, giấy chứng nhận tác giả sáng chế bổ sung và giấy chứng nhận đăng ký mẫu hữu ích bổ sung;

(CÓ FILE ĐÍNH KÈM)

 
 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent

  • Số hiệu: khongso
  • Loại văn bản: Điều ước quốc tế
  • Ngày ban hành: 28/04/1977
  • Nơi ban hành: Chính phủ các nước, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/01/1900
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản