Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:          /2016/TT-LĐTBXH

Hà Nội, ngày

DỰ THẢO

 

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cNghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cNghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2016 và bãi bỏ các quy định được ban hành tại các văn bản khác liên quan đến các quy định tại Thông tư này.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức Chính trị - Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được phép đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Uỷ ban VHGD TNTN&NĐ của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCDN.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ng
ọc Dung

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2016/TT-BLĐTBXH ngày      tháng    năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các trường cao đẳng, trường trung cấp và các cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo quy định (sau đây gọi là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Mô đun là đơn vị học tập được tích hợp giữa kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ nghề nghiệp một cách hoàn chỉnh nhằm giúp cho người học có năng lực thực hành trọn vẹn một hoặc một số công việc của một ngành hoặc nghề.

Học phần là khối lượng kiến thức, kỹ năng tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ trong quá trình học tập; học phần có khối lượng từ 2 - 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kỳ. Kiến thức trong mỗi học phần được thiết kế kiểu mô đun hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học.

Tín chlà đơn vị dùng để đo lường khối lượng kiến thức, kỹ năng và kết quả học tập đã tích luỹ được trong một khoảng thời gian nhất định của người học để học một học phần, mô đun, môn học cụ thể.

Một tín chỉ được quy định tối thiểu bằng 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập.

Chuẩn đầu ra là yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp và những phẩm chất khác mà người học cần phải đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở mỗi cấp trình độ, mỗi ngành, nghề đào tạo; được cơ sở giáo dục nghề nghiệp cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.

Đào tạo theo niên chế là phương thức đào tạo theo đơn vị năm học, mỗi chương trình đào tạo của của một ngành, nghề được quy định đào tạo trong một số năm học nhất định.

Đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín ch là phương thức đào tạo không tổ chức theo năm học mà theo các học kỳ, mỗi năm học có thể tổ chức đào tạo từ 2 đến 3 học kỳ; một chương trình đào tạo của một ngành, nghề được tính theo số lượng mô đun hoặc tín chỉ mà người học cần phải tích lũy; khi tích lũy đủ số lượng mô đun hoặc tín chỉ theo quy định của ngành, nghề học thì được xét cấp bằng tốt nghiệp.

Chương II

QUY TRÌNH XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

Điều 4. Yêu cầu chung về chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Tên ngành, nghề trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng phải tuân thủ theo danh mục ngành, nghề trong giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Nội dung chương trình đảm bảo đúng quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo.

3. Chương trình phải xác định được danh mục và thời lượng của từng môn học, mô đun, học phần tương ứng với phương thức đào tạo; thời gian học lý thuyết và thời gian học thực hành, thực tập.

4. Bảo đảm tính khoa học, hệ thống, thực tiễn và linh hoạt đáp ứng sự thay đổi của kỹ thuật công nghệ và thị trường lao động.

5. Phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các môn học, mô đun, học phần để thực hiện mục tiêu giáo dục nghề nghiệp có hiệu quả.

6. Thể hiện được yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

7. Thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các học phần, mô đun, môn học của chương trình đào tạo.

8. Nội dung chương trình phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.

9. Bảo đảm tính hiện đại và hội nhập quốc tế, có xu hướng tiếp cận với trình độ đào tạo nghề nghiệp tiên tiến của khu vực và thế giới.

10. Bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 5. Cấu trúc của chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Cấu trúc chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề được thiết kế gồm:

- Tên ngành, nghề đào tạo;

- Mã ngành, nghề;

- Trình độ đào tạo;

- Đối tượng tuyển sinh;

- Thời gian đào tạo;

- Mục tiêu đào tạo;

- Khối lượng kiến thức tối thiểu;

- Thời gian khóa học và thời gian thực học;

- Danh mục và thời lượng các môn học, mô đun, học phần;

- Chương trình chi tiết các môn học, mô đun, học phần;

- Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo.

Điều 6. Thời gian khóa học và đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Thời gian khoá học

a) Thời gian khoá học theo niên chế:

- Thời gian học tập bao gồm: thời gian thực học và thời gian kiểm tra hết môn học, mô đun, học phần; thời gian ôn và thi tốt nghiệp. Trong đó, thời gian thực học là thời gian học sinh, sinh viên nghe giảng trên lớp, thời gian thí nghiệm, thảo luận, thực tập hoặc học theo phương pháp tích hợp giữa lý thuyết và thực hành tại nơi thực hành. Thời gian thực học được tính bằng giờ.

- Thời gian cho các hoạt động chung bao gồm: thời gian khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học; thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, tết, lao động và dự phòng.

b) Thời gian khóa học theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ:

- Thời gian học tập bao gồm: thời gian thực học, thời gian chuẩn bị cá nhân, thời gian thi tích lũy mô đun hoặc tín chỉ. Thời gian thực học được tính bằng môn học, mô đun hoặc học phần; môn học, mô đun hoặc học phần có khối lượng từ 2 đến 6 tín chỉ tùy theo kết cấu của mỗi môn học, mô đun hoặc học phần được thiết kế; nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Kiến thức, kỹ năng trong mỗi môn học, mô đun, học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế.

- Thời gian cho các hoạt động chung bao gồm: thời gian khai giảng, bế giảng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm học; thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ, tết, lao động và dự phòng.

2. Đơn vị thời gian

a) Thời gian khoá học được tính theo năm học, kỳ học và theo tuần.

b) Một giờ chuẩn học thực hành/tích hợp là 60 phút; một giờ chuẩn học lý thuyết là 45 phút.

c) Một ngày học thực hành/tích hợp không quá 8 giờ chuẩn; một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ chuẩn.

d) Mỗi tuần học không quá 40 giờ chuẩn thực hành/tích hợp hoặc 30 giờ chuẩn lý thuyết.

Điều 7. Quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

1. Bước 1: Xây dựng mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với ngành, nghề đào tạo.

2. Bước 2: Thiết kế chương trình đào tạo

a) Xác định khối lượng kiến thức, kỹ năng và nội dung để đưa vào chương trình đào tạo trên cơ sở tiêu chuẩn nghề, chuẩn đầu ra của ngành, nghề đào tạo.

b) Thiết kế cấu trúc chương trình đào tạo theo niên chế và theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ (có thể tham khảo cấu trúc chương trình đào tạo cùng ngành, nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác ở trong nước và nước ngoài).

c) Thiết kế đề cương chi tiết các môn học, mô đun, học phần theo chương trình đào tạo đã xác định.

d) Tổ chức hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học, đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo.

đ) Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của chuyên gia.

3. Bước 3: Xây dựng chương trình đào tạo

a) Xác định thời gian, khối lượng học tập của khoá học, thời gian thực học tối thiểu.

b) Xác định danh mục các môn học, mô đun, học phần; thời gian và phân bổ thời gian thực hiện.

c) Xác định yêu cầu và cách thức đánh giá kết quả học tập của người học.

d) Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các môn học, mô đun, học phần (tham khảo các Phụ lục 1, 2, 3).

đ) Lập sơ đồ quan hệ và tiến trình đào tạo giữa các môn học, mô đun, học phần đảm bảo phù hợp với trình tự của logic nhận thức, logic sư phạm

4. Bước 4: Hoàn chỉnh dự thảo chương trình đào tạo

a) Xin ý kiến chuyên gia là giáo viên, giảng viên có cùng ngành, nghề đào tạo để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo.

b) Tổ chức Hội thảo chuyên gia (gồm đại diện các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp, các nhà quản lý, nghiên cứu và giảng viên, giáo viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

c) Hoàn thiện dự thảo chương trình đào tạo trên cơ sở các ý kiến góp ý.

5. Bước 5: Thẩm định và ban hành chương trình đào tạo.

Điều 8. Quy trình thẩm định chương trình đào tạo

1. Bước 1: Chuẩn bị

a) Thành lập hội đồng thẩm định chương trình.

b) Hội đồng thẩm định nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến nhận xét, đánh giá dự thảo chương trình đào tạo.

2. Bước 2: Tổ chức thẩm định

a) Ban Chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình đào tạo báo cáo kết quả biên soạn chương trình.

b) Hội đồng thẩm định thảo luận, đánh giá về bản dự thảo chương trình đào tạo.

c) Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận về chất lượng của chương trình đào tạo đã được xây dựng.

3. Bước 3: Báo cáo kết quả thẩm định

Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định chương trình đào tạo để người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp xem xét, quyết định ban hành.

Điều 9. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình đào tạo

1. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình đào tạo cho từng ngành, nghề do người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho từng ngành, nghề đào tạo.

2. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình bao gồm: chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên thư ký và các thành viên; số lượng và tiêu chuẩn các thành viên do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định.

3. Thành viên Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình là những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, am hiểu và có kinh nghiệm về phát triển chương trình; có kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề cần xây dựng.

4. Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng của chương trình đào tạo được phân công theo các quy định về xây dựng chương trình đào tạo.

Điều 10. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo

1. Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo (sau đây gọi là Hội đồng thẩm định) do người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định thành lập.

2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức tư vấn về chuyên môn giúp người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc thẩm định chương trình đào tạo; nhận xét, đánh giá và chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình đào tạo.

3. Cơ cấu thành phần Hội đồng thẩm định bao gồm các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp và không bao gồm thành viên của Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn chương trình. Hội đồng thẩm định có ít nhất một phần ba thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở cấp trình độ đào tạo và ngành, nghề tương ứng.

4. Hội đồng thẩm định có ít nhất 7 người gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên thư ký và các thành viên; trong đó có 02 ủy viên phản biện thuộc một cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở Trung ương.

5. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên.

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề cần thẩm định.

c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mời giáo viên, giảng viên có uy tín của các cơ sở đào tạo nước ngoài tham gia Hội đồng thẩm định.

6. Thẩm định chương trình

a) Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng; phiên họp của Hội đồng thẩm định phải đảm bảo có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng thẩm định;

b) Hội đồng thẩm định căn cứ các quy định về chương trình đào tạo, mục tiêu, yêu cầu đào tạo và chuẩn đầu ra của ngành, nghề để phân tích, đánh giá chương trình đào tạo. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định trên cơ sở ý kiến đánh giá và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng.

c) Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận rõ về chương trình theo 3 mức: chương trình đào tạo được thông qua không cần chỉnh sửa; thông qua nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung và nêu rõ những nội dung chính cần chỉnh sửa, bổ sung;  chương trình không được thông qua và nêu rõ lý do không được thông qua.

Điều 11. Ban hành chương trình đào tạo

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ kết quả thẩm định chương trình đào tạo của Hội đồng thẩm định để ra quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trước khi đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và tổ chức đào tạo theo các quy định.

Điều 12. Cập nhật và đánh giá chương trình đào tạo

a) Ít nhất 2 năm 1 lần, người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập Hội đồng chuyên môn để tổ chức đánh giá lại chương trình đào tạo đã ban hành để cập nhật, bổ sung những thay đổi trong quy định của nhà nước, của cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chương trình đào tạo; những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học của ngành, nghề đào tạo; các kết quả nghiên cứu liên quan đến chương trình; những thay đổi trong các học phần, mô đun, môn học hoặc nội dung chuyên môn để phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của thị trường lao động.

b) Việc dự thảo các nội dung cần sửa đổi, cập nhật trong chương trình đào tạo được thực hiện theo các bước tại Điều 7, Điều 8 của Quy định này hoặc theo quy trình rút gọn và tổ chức đơn giản hơn, tuỳ theo mức độ sửa đổi, cập nhật.

c) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp ban hành chương trình đào tạo cập nhật, bổ sung trên cơ sở đề xuất của hội đồng chuyên môn sau khi chương trình đào tạo đã được cập nhật, bổ sung.

Chương III

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH, DUYỆT VÀ SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO

Điều 13. Yêu cầu chung về Giáo trình

1. Tuân thủ mục tiêu và nội dung của các học phần, mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.

2. Bảo đảm tính chính xác, tính hệ thống, tính sư phạm; bảo đảm sự cân đối, phù hợp giữa các nội dung chuyên môn và các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa.

3. Các nội dung kiến thức, kỹ năng phải đảm bảo mục tiêu của từng chương, bài trong mỗi môn học, mô đun, học phần.

4. Mỗi chương, bài của giáo trình phải có câu hỏi, bài tập; từng giáo trình phải có danh mục tài liệu tham khảo; tài liệu tham khảo phải có độ tin cậy và nguồn gốc rõ ràng.

5. Trình bày ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu; sử dụng thuật ngữ nghề nghiệp phổ biến, nhất quán; các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa phải làm sáng tỏ các kiến thức, kỹ năng.

6. Đảm bảo phù hợp với các trang thiết bị, nguồn học liệu và phương tiện dạy học khác.

Điều 14. Cấu trúc của giáo trình

Cấu trúc của giáo trình đào tạo được thiết kế gồm:

- Thông tin chung của giáo trình;

- Mã mô môn học, mô đun, học phần; vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò; mục tiêu của giáo trình môn học, mô đun, học phần;

- Nội dung của giáo trình môn học, mô đun, học phần (gồm: kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để thực hiện các bước nhiệm vụ, công việc; quy trình và cách thức thực hiện công việc; các bản vẽ, hình vẽ, bài tập, những điểm cần ghi nhớ);

- Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập khi kết thúc chương, bài và kết thúc môn học, mô đun, học phần.

Điều 15. Biên soạn giáo trình

1. Bước 1: Thiết kế cấu trúc giáo trình

a) Xác định mục tiêu của chương, bài trong môn học, mô đun, học phần;

b) Xác định kiến thức cốt lõi, đặc trưng; kết cấu, thể loại câu hỏi, bài tập/sản phẩm để hình thành kỹ năng nhằm đạt được mục tiêu của chương, bài trong môn học, mô đun, học phần;

c) Xin ý kiến chuyên gia để thống nhất về cấu trúc của giáo trình;

d) Tổng hợp, hoàn thiện các nội dung về cấu trúc của giáo trình.

2. Bước 2: Biên soạn giáo trình

a) Nghiên cứu chương trình đào tạo của ngành/nghề, chương trình chi tiết môn học, mô đun, học phần;

b) Thu thập, tham khảo các tài liệu có liên quan;

c) Biên soạn nội dung chi tiết của giáo trình (tham khảo tại Phụ lục 04);

d) Xin ý kiến chuyên gia về từng nội dung của giáo trình;

e) Tổng hợp ý kiến góp ý, hoàn thiện giáo trình.

3. Bước 3: Hội thảo xin ý kiến chuyên gia về giáo trình

4. Bước 4: Sửa chữa, biên tập, hoàn thiện dự thảo giáo trình

5. Bước 5: Thẩm định và ban hành giáo trình

Điều 16. Lựa chọn giáo trình

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể lựa chọn giáo trình do các cơ sở khác ở trong nước hoặc nước ngoài biên soạn phù hợp với chương trình, trình độ và lĩnh vực ngành, nghề cần đào tạo, tổ chức thẩm định và phê duyệt để đưa vào sử dụng.

Điều 17. Thẩm định, phê duyệt giáo trình

1. Hội đồng thẩm định giáo trình

a) Hội đồng thẩm định giáo trình do người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp  ra quyết định thành lập để thực hiện nhiệm vụ thẩm định giáo trình cho từng ngành, nghề của từng cấp trình độ đào tạo.

b) Hội đồng thẩm định giáo trình có nhiệm vụ giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc nhận xét, đánh giá, thẩm định giáo trình; chịu trách nhiệm về chất lượng giáo trình. Báo cáo kết quả thẩm định để người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp xem xét, làm căn cứ quyết định phê duyệt và sử dụng.

c) Hội đồng thẩm định giáo trình gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký và các Uỷ viên là giáo viên, giảng viên, các chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm của ngành, nghề đào tạo. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định giáo trình là những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của ngành, nghề có liên quan; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và biên soạn giáo trình; có uy tín trong sản xuất, kinh doanh, quản lý trong lĩnh vực của ngành, nghề đào tạo.

2. Tổ chức thẩm định, phê duyệt giáo trình

a) Hội đồng thẩm định làm việc dưới sự điều hành của Chủ tịch hội đồng.

b) Phiên họp của Hội đồng thẩm định giáo trình phải đảm bảo có ít nhất 2/3 tổng số thành viên, trong đó phải có Chủ tịch và Thư ký.

c) Tổ/nhóm biên soạn báo cáo kết quả biên soạn giáo trình;

d) Hội đồng thẩm định giáo trình nhận xét, đánh giá về bản dự thảo giáo trình; Chủ tịch hội đồng thẩm định kết luận về chất lượng giáo trình;

đ) Hoàn thiện giáo trình theo ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định;

e) Báo cáo kết quả thẩm định giáo trình sau khi đã hoàn chỉnh theo ý kiến của hội đồng thẩm định để người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra quyết định phê duyệt.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN, KIỂM TRA, THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ quy định về chương trình, giáo trình đào tạo để tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề đào tạo của đơn vị mình.

3. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch sử dụng chương trình, giáo trình vào giảng dạy và học tập trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tổ chức Chính trị - Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Chỉ đạo và tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc thực hiện đúng các quy định về chương trình, giáo trình đào tạo. Tham gia phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc căn cứ quy định về chương trình, giáo trình  để xây dựng và ban hành chương trình, giáo trình theo quy định.

2. Tham gia phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học và việc thực hiện các quy định hiện hành về giáo dục nghề nghiệp.

Điều 20. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình cho các ngành, nghề đào tạo.

2. Thực hiện đúng các quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các ngành, nghề đào tạo đảm bảo chất lượng.

3. Báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về về công tác xây dựng, ban hành chương trình, giáo trình các ngành, nghề đào tạo của trường mình làm cơ sở cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra.

Điều 21. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm

1. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra nội bộ và tự đánh giá việc tổ chức thực hiện các quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, giáo trình đào tạo của nhà trường.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành và tổ chức áp dụng chương trình, giáo trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

3. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp vi phạm Quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc áp dụng các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định hiện hành./.

 

PHỤ LỤC 1:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên ngành/ngh:

Mã ngành/ngh:

Trình độ đào tạo:

Loại hình đào tạo:

Đối tượng tuyển sinh:

Thời gian đào tạo:

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

- Kỹ năng:

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

2. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun

- Thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung (đại cương)

- Thời gian học các môn học, mô đun chuyên môn

- Thời gian học lý thuyết

- Thời gian thực hành, thực tập

3. Nội dung chương trình:

- Các mô đun, môn học chung (đại cương)

- Các mô đun, môn học chuyên môn

+ Kiến thức cơ sở

+ Kiến thức chuyên ngành/nghề

Kiến thức chuyên ngành/nghề bắt buộc

Kiến thức chuyên ngành/nghề tự chọn

- Thực tập, đồ án, khóa luận tốt nghiệp

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

1. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo

2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

3.Hướng dẫn kiểm tra hết môn học, mô đun

4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp

5. Các chú ý khác

 

PHỤ LỤC 02:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học

Mã môn học

Thời gian thực hiện môn học

I. Vị trí, tính chất của môn học

II. Mục tiêu môn học

III. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu:

Chương 1:

Mục tiêu:

Phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy:

Chương 2 :

Mục tiêu :

Phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy:

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng

2. Trang thiết bị máy móc

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

4. Các điều kiện khác

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung

2. Phương pháp

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng môn học

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy

3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu tham khảo

5. Ghi chú và giải thích

 

PHỤ LỤC 03:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun

Mã mô đun

Thời gian thực hiện mô đun

I. Vị trí, tính chất của mô đun

II. Mục tiêu mô đun

III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

2. Nội dung chi tiết

Bài1:                                                                                           Thời gian:

Mục tiêu của bài

Phân bổ thời gian và hình thức giảng dạy

Bài 2:                                                                                        Thời gian:

Bài n:                                                                                         Thời gian:

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

2. Trang thiết bị máy móc:

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

2. Phương pháp đánh giá

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy mô đun

3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu tham khảo

5. Ghi chú và giải thích

 

PHỤ LỤC 04:

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

BỘ/UBND .............................

TRƯỜNG .............................

 

 

 

 

GIÁO TRÌNH

MÔN HỌC/MÔ ĐUN: ……………….....

NGÀNH/NGHỀ: ……………………….

TRÌNH ĐỘ:………………….

 

Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-…   ngày…….tháng….năm ........………........... của ……………………………….

 

 

 

 

............., năm..................

 

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

 

LỜI GIỚI THIỆU

Giới thiệu xuất xứ của giáo trình, quá trình biên soạn, mối quan hệ của giáo trình với chương trình đào tạo và cấu trúc chung của giáo trình.

Lời cảm ơn của các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia.

 

…............, ngày…..........tháng…........... năm……

Tham gia biên soạn

1. Chủ biên

2……….

3………..

………...

 

 

MỤC LỤC

TRANG

 

·         Lời giới thiệu                                                                                                       ……

·         ……….                                                                                                                 ……

·         ………                                                                                                                 ……

…………                                                                                                                   ……

n………..                                                                                                                   ……

 

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/MÔ ĐUN

Tên môn học/mô đun

Mã môn học/mô đun

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun

Mục tiêu của môn học/mô đun

Nội dung của môn học/mô đun

 

CHƯƠNG/BÀI 1:

Mã chương/Bài:

Giới thiệu:

Mục tiêu:

Nội dung chính:

1. (Tên mục 1):

2. (Tên mục 2):

n. (Tên mục n):

Nội dung cần thể hiện trong các tiểu mục gồm:

- Kiến thức cần thiết để thực hiện công việc

- Các bước và cách thức thực hiện công việc

- Bài tập thực hành của học sinh, sinh viên

- Yêu cầu về đánh giá kết quả học tập

- Ghi nhớ

 

Gợi ý:

+ Lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu;

+Nội dung và hình vẽ minh họa phải làm sáng tỏ nội dung và cần tuân thủ các quy định trong Luật bản quyền;

+ Tích hợp được các trang thiết bị dạy học, các nguồn học liệu khác...một cách khoa học;

+ Phong cách viết dễ hiểu, rõ ràng, ngắn gọn và chính xác;

+ Cuối mỗi chương có thể có các bài mở rộng và nâng cao. Nếu nội dung của mỗi chương đơn giản, khó thiết kế một bài tập loại này có thể bỏ qua.