Hệ thống pháp luật
Loading content, please wait a moment ...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ NĂM QUỐC TẾ GIA ĐÌNH VIỆT NAM 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về Năm quốc tế gia đình Việt Nam gồm các thành viên sau đây:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Khánh, Phó Thủ tướng Chính phủ.

- Phó trưởng ban: Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Phó trưởng ban: Ông Trần Hoàn, Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin.

- Các uỷ viên: Đại diện Bộ Ngoại giao, Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, Uỷ ban quốc gia Dân số và kế hoạch hoá gia đình, Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương hội Nông dân Việt Nam.

Điều 2. Ban chỉ đạo Quốc gia về Năm quốc tế gia đình Việt Nam có nhiệm vụ:

1. Xây dựng và chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn quốc kế hoạch hưởng ứng Năm quốc tế gia đình của Việt Nam.

2. Rà soát lại hệ thống chính sách Nhà nước hiện hành về gia đình và việc thực hiện các chính sách đó ở các Bộ, ngành, địa phương để nghiên cứu đề xuất với Chính phủ việc bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành chính sách mới về gia đình nhằm hướng các gia đình Việt Nam phát triển theo nội dung "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

3. Tổng kết và tuyên truyền về hoạt động năm quốc tế về gia đình ở Việt Nam.

4. Thực hiện các quan hệ quốc tế về năm quốc tế gia đình.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)