Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8125/TC/TCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 8125 TC/TCT NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MẶT HÀNG QUẠT

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan
- Công ty xuất nhập khẩu hải sản Sông Hương

Trả lời Công văn số 3115/TCHQ-KTTT ngày 26/7/2001 của Tổng cục Hải quan và Công văn số 66/CV/01 ngày 14/8/2001 của Công ty xuất nhập khẩu hải sản Sông Hương về việc thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng quạt dùng trong ao nuôi tôm, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng của Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 193/2000/QĐ-BTC ngày 05/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 37/1999/TT-BTC ngày 7/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu;

Tham khảo bản giải thích Danh mục hàng hoá xuất nhập khẩu của Hội đồng Hợp tác Hải quan thế giới, thì:

Mặt hàng quạt đảo khí dưới nước có công suất đến 125 KW thuộc chương 84, nhóm 8414, mã số 84145910 "Có công suất đến 125 KW", có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)