Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 413/BXD-GD

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 413/BXD-GD NGÀY 05-4-1994 VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Để triển khai việc thẩm định thiết kế các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo đúng Thông tư "Hướng dẫn về quản lý xây dựng các công trình có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" số 02 BXD/QLXD ngày 26-1-1993 của Bộ Xây dựng và đơn giản hoá thủ tục đầu tư nước ngoài, Bộ Xây dựng quy định như sau:

1. Việc phân cấp thẩm định thiết kế thực hiện theo quy định của Thông tư 02/BXD-QLXD ngày 26-1-1993 và Văn bản số 894/BXD-GD ngày 21-7-1993 của Bộ Xây dựng.

2. Các cấp thẩm định thiết kế thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế bao gồm các cơ quan quản lý quy hoạch, kiến trúc và môi trường, cơ quan quản lý về chất lượng công trình xây dựng và cơ quan phòng cháy chữa cháy. Hội đồng chọn cơ quan thường trực để tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và dự thảo văn bản kết luận cho Chủ tịch Hội đồng.

3. Hồ sơ nộp cho cơ quan thẩm định thiết kế Nhà nước Việt Nam là 3 bộ, mỗi bộ gồm:

- Chứng chỉ về tư cách pháp nhân của cơ quan thiết kế (có đăng ký hành nghề và bảo hiểm do nước sở tại cấp và xác nhận).

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bao gồm:

+ Bản vẽ thiết kế: Kiến trúc, công nghệ, nền, móng, kết cấu, cấp nước, thoát nước, cấp điện, môi trường, môi sinh, phòng cháy, chống cháy, phòng nổ.

- Thuyết minh kỹ thuật và tính toán cụ thể các phần trên (danh mục các tiêu chuẩn thiết kế áp dụng, phương pháp tính toán, kết quả tính toán).

+ Báo cáo khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, số liệu xuyên tiêu chuẩn hoặc xuyên tỉnh (nếu dùng móng cọc).

+ Các điều kiện và giải pháp kỹ thuật bảo đảm ổn định cho các công trình lân cận và bảo đảm an toàn trong thi công.

- Giấy phép đầu tư của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư cấp.

- Văn bản xác nhận về quyền sử dụng đất (Quyết định giao đất hoặc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất có kèm theo bản đồ trích lục cấp đất tỷ lệ 1/2000).

- Văn bản thoả thuận về quy hoạch kiến trúc của Kiến trúc sư Trưởng thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giám đốc Sở Xây dựng tỉnh.

4. Nội dung và thời hạn thẩm định thực hiện theo Thông tư số 02/BXD-QLXD.

5. Các công trình chỉ được cấp giấy phép xây dựng và triển khai xây dựng sau khi hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được thẩm định.

6. Kinh phí thẩm định thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư Liên Bộ Tài chính - Xây dựng.

Văn bản này thay thế cho văn bản số 68/BXD-GD ngày 13-1-1994 của Bộ Xây dựng.

 

Nguyễn Mạnh Kiểm

(Đã ký)