Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2015/TM-XNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2015/TM-XNK NGÀY 14 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC TÁI XUẤT KHUNG GẦM Ô TÔ CÓ GẮN ĐỘNG CƠ

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thương mại có nhận được văn bản số 3209/UBT ngày 01/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị cho Công ty Đông Nam được tái xuất 112 bộ khung gầm ô tô có gắn động cơ không đủ điều kiện để lưu hành tồn kho từ năm 1997 để đổi lấy khung gầm có gắn động cơ đã qua sử dụng của xe tải có trọng tải từ 08 tấn trở lên và khung gầm xe buýt.

Về việc này Bộ Thương mại xin báo cáo như sau:

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 thì khung gầm có gắn động cơ của ô tô đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, để giúp cho doanh nghiệp giải phóng hàng tồn kho thu hồi vốn kinh doanh, loại bỏ số khung gầm đã nhập khẩu nhưng không còn đủ điều kiện lưu hành, Bộ Thương mại trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc xin được tái xuất 112 bộ khung gầm có gắn động cơ đã nhập khẩu hiện đang tồn kho để đổi lấy khung gầm có gắn động cơ đã qua sử dụng của xe tải từ 08 tấn trở lên và khung gầm xe buýt, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)