Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5342/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 5342/VPCP-CN NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆCQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ INTERNET

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Công an, Văn hoá - Thông tin,
- Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính,
- Tổng cục Bưu điện,
- Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xét đề nghị của Bộ Công an về công tác quản lý nhà nước về Internet (Công văn số 123 BC/BCA (V11) ngày 27 tháng 8 năm 2001), ý kiến của Tổng cục Bưu điện về triển khai thực hiện Nghị định số 55/2001/NĐ-CP (Công văn số 1263/TCBĐ-CSBĐ ngày 26 tháng 10 năm 2001), Thủ tướng Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

1- Yêu cầu Tổng cục Bưu điện, các Bộ: Công an, Văn hoá - Thông tin, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tài chính, Ban Cơ yếu Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.

2- Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể việc ứng dụng, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng Internet; Tổng cục Bưu điện chủ trì cùng các cơ quan liên quan xây dựng "Kế hoạch phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005" trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2001.

3- Giao Tổng cục Bưu điện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá đầy đủ hơn và có đề án cụ thể về công tác phòng, chống các nguy hại từ Internet, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4- Giao Tổng cục Bưu điện chủ trì, phối với các Bộ: Công an, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Văn hoá - Thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ thành lập Tổ công tác (cấp Vụ và chuyên viên) hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm dưới sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, làm nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, tham mưu cho Tổng cục Bưu điện và các Bộ nói trên trong việc điều hoà, phối hợp công tác quản lý nhà nước về Internet.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

Trần Quốc Toản

(Đã ký)