Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 875/NHNN-CSTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 875/NHNN-CSTT NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM CHO VAY

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Theo đề nghị của một số tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điểm về cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng như sau:

1. Về quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 77 Luật Các tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với cán bộ, nhân viên của tổ chức tín dụng thực hiện nhiệm vụ thẩm định, quyết định cho vay.

2. Về việc cho vay vốn đối với người bán chứng khoán đã ký quỹ đủ số lượng chứng khoán đặt bán tại Công ty chứng khoán: Nghiệp vụ chứng khoán là nghiệp vụ mới, phát sinh còn ít, việc cho vay đối với người bán chứng khoán không phù hợp với bản chất của thị trường chứng khoán là huy động vốn trực tiếp từ nền kinh tế và việc cho vay đối với người bán chứng khoán có thể tạo điều kiện để thực hiện đầu cơ chứng khoán; vì vậy, trước mắt, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không khuyến khích các tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ cho vay này. Trong trường hợp cho vay vốn đối với người bán chứng khoán đã ký quỹ đủ số lượng chứng khoán đặt bán tại Công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về cho vay và bảo đảm tiền vay.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)