Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3488/LĐTBXH-BHXH
Về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động làm việc trong các hợp tác xã

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 3488/LĐTBXH-BHXH NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÁC HỢP TÁC XÃ

Kính gửi: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 208/CSPLKT ngày 16 tháng 4 năm 2001 của Liên minh hợp tác xã Việt Nam đề nghị để người lao động làm việc trong các hợp tác xã đang đóng bảo hiểm xã hội được tiếp tục đóng, vấn đề này Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngày 7 tháng 8 năm 2001, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo cấp Vụ và chuyên viên của Bộ Tài chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để bàn về việc đóng bảo hiểm xã hội của lao động làm việc trong các hợp tác xã. Sau khi thảo luận, các đại biểu đều nhất trí đề nghị để những lao động làm việc trong các hợp tác xã đang tham gia bảo hiểm xã hội được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Việc giải quyết như vậy vừa đáp ứng nguyện vọng của người lao động, vừa phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là tiếp tục mở rộng phạm vi đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội đã được thể hiện trong dự thảo Luật bảo hiểm xã hội trình Quốc hội trong kỳ họp vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề này liên Bộ không đủ thẩm quyền quyết định. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

Lê Bạch Hồng

(Đã ký)