Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 747/CP-CN

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 747/CP-CN NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ VIỆC DỰ ÁN ĐIỆN BOT PHÚ MỸ 2-2

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,Tài chính, Tư pháp
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ Nghị định số 62/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) áp dụng cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (các Công văn số 2291 CV-KHĐT ngày 8/6/2001; số 3151/CV-KHĐT ngày 2/8/2001); ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4897 BKH/CN ngày 23/7/2001) về dự án nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2-2, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt hợp đồng BOT dự án nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2-2 theo đề nghị của Bộ Công nghiệp và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các Công văn trên.

2. Giao các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký văn bản bảo lãnh và cam kết của Chính phủ (GGU); cấp giấy phép đầu tư cho Tổ hợp nhà thầu EDFI để thực hiện dự án nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2-2

b. Bộ Công nghiệp thay mặt Chính phủ ký hợp đồng BOT và thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với dự án theo quy định của Giấy phép đầu tư; ký văn bản Công nhận và Chấp thuận quyền của bên cho vay vốn (C&A).

c. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ Quyết định số 849/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 nưm 2001 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện cam kết bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ cho dự án.

d. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ký chính thức hợp đồng thuê đất (LLA); Tổng công ty Điện lực Việt Nam ký chính thức hợp đồng mua bán điện (PPA); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam ký chính thức hợp đồng mua bán khí (GSA) với nhà đầu tư.

đ. Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý về hồ sơ dự án.

e. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam đảm bảo cung cấp đủ khí cho dự án nhà máy điện Phú Mỹ 2-2 theo hợp đồng.

3. Các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền trong thời gian sớm nhất để Tổ hợp nhà thầu EDFI bảo đảm hoàn thành các công việc xây dựng, kinh doanh nhà máy điện Phú Mỹ 2-2, đồng bộ với Hợp đồng dự án khí Nam Côn Sơn đã được ký kết

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

.