Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2510/MTg
V/v đình chỉ sản xuất và sử dụng DBSA

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2510/MTG NGÀY 4 THÁNG 11 NĂM 1996 VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG DBSA

Thực hiện Luật Bảo vệmôi trường, trong Công văn số 2236/MTg ngày 30/9/1996 Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đình chỉ sản xuất và sử dụngDBSA (tên thường gọi của hỗn hợp dodexylbenzene sunfonic axit với cácankylbenzene sunfonic axit mạch nhánh khác sử dụng trong công nghiệp chất tẩyrửa tổng hợp, có đặc tính không phân huỷ sinh học và dễ tích tụ gây ô nhiễm môitrường) với các kiến nghị cụ thể sau:

"1. Đình chỉ sử dụng DBSA trong công nghiệp tẩy rửatổng hợp ở tất cả các cơ sở sản xuất đang hoạt động tại Việt Nam. Chậm nhất đếnhết Quý II/1997 (hết tháng 6/1997) không một cơ sở nào được phép sử dụng DBSAđể sản xuất các loại chất tẩy rửa tổng hợp.

2. Cấm ngay việc nhập các sản phẩm tẩy rửa tổng hợp chứaDBSA. Hạn chế đi đến cấm hẳn việc sử dụng các chất tẩy rửa tổng hợp có chứaDBSA.

3. Từ nay yêu cầu các cơ quan chức năng không cấp giấy phépđầu tư cho bất kỳ dự án sản xuất và sử dụng DBSA nào."

Tại Công văn số 5270/KGVX ngày 18/10/1996 Văn phòng Chínhphủ thông báo Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị nêu trên và giao choBộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan thựchiện.

Vậy Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin thông báo đểcác Bộ, Ngành và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương biết và thựchiện.

 

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)