Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3027/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3027/TCHQ-GSQL NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TỜ KHAI 1 LẦN TRONG QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh thành phố

Ngày 03/01/2001, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 01/2001/QĐ-TCHQ ban hành quy chế tạm thời đăng ký tờ khai một lần trong quy trình làm thủ tục hải quan.

Theo phản ánh của Hải quan địa phương và một số doanh nghiệp thì trong quá trình thực hiện quy chế tạm thời đăng ký tờ khai một lần trong quy trình làm thủ tục hải quan có phát sinh vướng mắc, do vậy Tổng cục dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung và giải thích rõ một số điểm để ban hành quy chế chính thức cụ thể với một số nội dung chính như sau:

1- Quy định chung:

- Quy định "Hàng hóa xuất/nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của Hải quan một tỉnh thành phố" được hiểu là hàng hóa có thể làm thủ tục xuất nhập khẩu qua các địa điểm có chức năng làm thủ tục hải quan tương đương với cửa khẩu.

- Đăng ký tờ khai khi xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên, không yêu cầu làm thủ tục đăng ký trước. Do vậy, lô hàng đầu tiên phải được kiểm hóa tại cửa khẩu đăng ký tờ khai.

- Hàng xuất khẩu thì có thể xuất khẩu ở nhiều cửa khẩu khác nhau.

- Hàng hóa nhập khẩu thì đăng ký và kiểm tra tại một cửa khẩu.

- Quy định: Cùng mặt hàng trong suốt thời gian đăng ký có nghĩa là mặt hàng không thay đổi. Một tờ khai có thể có một hoặc nhiều mặt hàng.

2- Về phiếu đăng ký kiểm tra và phiếu theo dõi hàng hóa xuất nhập khẩu: Sửa lại theo như mẫu gửi kèm (Phụ lục 1, 2).

3- Về việc tính thuế 7VAT cho từng lần xuất nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo như mẫu gửi kèm (phụ lục 3).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

- Tổ chức sơ kết, tổng hợp toàn bộ các vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ về việc thực hiện quy chế tạm thời đăng ký tờ khai 01 lần trong quy trình làm thủ tục hải quan. Báo cáo sơ kết phải có các số liệu cụ thể (loại hình đã áp dụng, số lượng tờ khai...).

- Góp ý kiến về vấn đề nêu tại điểm 1, 2 và 3 dẫn trên.

Báo cáo gửi Tổng cục (Cục GSQL) trước ngày 30/7/2001.

 

Phạm Thanh Bình

(Đã ký)