Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2075/TM-XNK

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 2075/TM-XNK NGÀY 20 THÁNG 08 NĂM 2001 VỀ VIỆC CƠ CHẾ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU THUỐC LÁ LÁ

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Thương mại nhận được văn bản số 3632/VPCP-KTTH ngày 15/08/2001 của Văn phòng Chính phủ về các biện pháp điều tiết nhập khẩu thuốc lá lá do Bộ Công nghiệp đề xuất tại Công văn số 3253/CV-KHĐT ngày 09/08/2001 trình Thủ tướng Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, Bộ Thương mại nhất trí cần có biện pháp bảo hộ hợp lý để phát triển nguồn nguyên liệu thuốc lá trong nước, góp phần ổn định đời sống và thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, các biện pháp bảo hộ cần được cân nhắc kỹ trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005, đồng thời tính đến các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia, trong đó có Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sắp được phê chuẩn. Trên cơ sở đó, Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Về kiến nghị bổ sung mặt hàng thuốc lá lá nguyên liệu vào Danh mục mặt hàng nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ chuyên ngành.

Căn cứ tinh thần chung của Phụ lục số 03, Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ thì giấy phép chuyên ngành chỉ áp dụng đối với những mặt hàng mà việc nhập khẩu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ con người, an toàn vật nuôi, cây trồng, an ninh, đạo đức xã hội… Vì vậy, theo Bộ Thương mại, việc đưa mặt hàng thuốc lá lá vào danh mục quản lý chuyên ngành là chưa phù hợp với các quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg cũng như thông lệ chung về quản lý nhập khẩu chuyên ngành trên thế giới.

2. Về kiến nghị đưa mặt hàng thuốc lá lá nguyên liệu nhập khẩu vào diện mặt hàng quy định giá tối thiểu để tính thuế nhập khẩu:

Trong thời gian qua, việc áp dụng giá tối thiểu để tính thuế nhập khẩu đã phát huy tác dụng nhất định trong việc bảo hộ sản xuất trong nước, hạn chế gian lận thương mại qua giá nhập khẩu. Tuy nhiên, biện pháp này lại là đối tượng cắt giảm theo các cam kết quốc tế và khu vực. Theo quy định tại Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ thì "trong vòng 2 năm kể từ khi Hiệp định này có hiệu lực, các bên sẽ áp dụng hệ thống định giá hải quan dựa trên giá trị giao dịch của hàng nhập khẩu để tính thuế…", tức là không áp dụng bảng giá tối thiểu như hiện nay. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã chỉ thị cho các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu áp dụng Hiệp định trị giá tính thuế hải quan (ACV), trước mắt có thể áp dụng cho hàng hoá có xuất xứ từ ASEAN. Do vậy, có thể áp dụng biện pháp giá tối thiểu đối với mặt hàng thuốc lá lá nhưng thời hạn áp dụng sẽ không còn dài.

3. Về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu:

Bộ Thương mại về cơ bản nhất trí với đề nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc lá lá nguyên liệu chưa chế biến tách cọng lên 30%.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại về các biện pháp điều tiết nhập khẩu thuốc lá lá nguyên liệu do Bộ Công nghiệp đề xuất. Kính chuyển Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)