Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4090/BLĐTBXH-CPCTNXH
Về việc chỉ đạo công tác cai nghiện phục hồi trong đợt cao điểm phòng chống ma tuý

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
SỐ 4090/BLĐTBXH-CPCTNXH NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC CAI NGHIỆN PHỤC HỒI TRONG ĐỢT CAO ĐIỂM PHÒNG CHỐNG MA TUÝ

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Kế hoạch số 1819/KH-CQTT ngày 16/11/2001 của Bộ Công an - Cơ quan Thường trực phòng chống ma tuý về việc mở đợt cao điểm phòng chống ma tuý từ 1/12/2001 đến 28/2/2002, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về cai nghiện phục hồi trong đợt cao điểm như sau:

1. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cai nghiện năm 2001, tổ chức tốt công tác tổng kết một năm thực hiện Quyết định 150/2000/QĐ-TTg lĩnh vực cai nghiện phục hồi theo Công văn hướng dẫn số 3294/LĐTBXH-PCTNXH ngày 26/10/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi năm 2002: trên cơ sở kiểm điểm, đánh giá những kết quả, tồn tại, những bài học kinh nghiệm của năm 2001, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch cai nghiện phục hồi năm 2002, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp, nguồn lực trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt; kế hoạch phải xây dựng từ tỉnh đến quận huyện, xã phường. Chú trọng những điều kiện nâng cao năng lực cơ sở chữa bệnh để đảm bảo thực thi Luật phòng chống ma tuý và quy trình cai nghiện. Chủ động chỉ đạo triển khai kế hoạch tạo ra chuyển biến mới ngay từ những tháng đầu năm 2002.

Có kế hoạch tập huấn kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện tại Cơ sở chữa bệnh và cộng đồng trên cơ sở nội dung giáo trình cai nghiện phục hồi đã được tập huấn tại Hội nghị giao ban, tập huấn toàn quốc tháng 11-12/2001 vừa qua.

3. Hoàn thành điều tra, thống kê, phân loại người nghiện ma tuý và lập kế hoạch cai nghiện năm 2002 và giai đoạn 2002-2005 theo nội dung Công văn số 1381/LĐTBXH-PCTNXH ngày 23/5/2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Phối hợp với các đoàn thể vận động người nghiện ma tuý và gia đình họ tự giác khai báo về tình trạng nghiện ma tuý và đăng ký hình thức cai nghiện ma tuý với các cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc chính quyền cơ sở nơi cư trú. Phát động nhân dân phát hiện, tố giác người nghiện và tham gia công tác cai nghiện.

4. Căn cứ điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, tiếp tục mở rộng, đa dạng mọi hình thức cai nghiện: Tại cộng đồng, gia đình, tại Cơ sở chữa bệnh (bắt buộc và tự nguyện) và các hình thức cai nghiện khác. Phổ biến và áp dụng thực hiện qui trình cai nghiện đối với mọi hình thức cai nghiện, đặc biệt là việc kết hợp giữa gia đình và cộng đồng, phường xã quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng: Phân công người kèm cặp, giám sát, giúp đỡ, cho vay vốn, tạo việc làm, tham gia các hoạt động xã hội (không xa lánh, mặc cảm) để họ hội nhập cộng đồng.

5. Chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở chữa bệnh về tổ chức, bộ máy và chuyên môn nghiệp vụ cai nghiện cũng như công tác bảo vệ. Có kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, tổ chức ăn Tết nguyên đán cho đối tượng chu đáo, vui vẻ, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn.

6. Tổng kết và tăng cường mở rộng xây dựng xã phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đối tượng tái hoà nhập cộng đồng, nâng cao hiệu quả phòng chống tái nghiện, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm.

Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh, thành phố và căn cứ nội dung hướng dẫn trên, có kế hoạch chi tiết tổ chức và thực hiện có hiệu quả hưởng ứng đợt cao điểm phòng chống ma tuý, cuối tháng 2/2002 báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Số 2 - Đinh Lễ, Hà Nội).

 

Đàm Hữu Đắc

(Đã ký)