Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3230/TM-ĐT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 3230/TM-ĐT NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 1994 VỀ VIỆC CẤP QUYỀN KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ

Thi hành Quyết định số 91/TTg ngày 13-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quản lý nhập khẩu máy móc thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngày 30-7-1993 Bộ Thương mại đã có Công văn số 04/TM-ĐT hướng dẫn việc thi hành Quyết định số 91/TTg nêu trên.

Qua thực tế thực hiện 6 tháng qua, nhằm đảm bảo hoàn thiện việc thi hành Quyết định 91/TTg ngày 13-11-1992, Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung một số điểm của Thông tư 04/TM-ĐT ngày 30/7/1993 như sau:

1. Việc xét cấp quyền kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ cho các doanh nghiệp ghi như trong Điều 4 và Điều 5 của Thông tư 04/TM-ĐT sẽ được tiến hành trong quý 4/1994 và kể từ ngày 1-1-1995 chỉ có các doanh nghiệp được cấp quyền kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ mới được thực hiện việc kinh doanh ngành hàng này.

Việc kinh doanh nhập khẩu thiết bị toàn bộ từ nay cho đến thời Điểm 1-1-1995 sẽ do các doanh nghiệp đã được Bộ Thương mại cấp quyền kinh doanh ngành hàng máy móc thiết bị (ghi trong Điều 3 của Thông tư 04/TM-ĐT) thực hiện.

2. Bổ sung vào Điều 10 của Thông tư 04/TM-ĐT ngày 30-7-1993 là “kể từ nay tất cả các hợp đồng nhập khẩu máy móc thiết bị bao gồm cả thiết bị lẻ và thiết bị toàn bộ phải có điều khoản quy định rằng: hợp đồng chỉ có hiệu lực thực hiện khi có phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Đối với các hợp đồng nhập thiết bị lẻ có giá trị một đơn vị máy dưới 100.000 USD hay tổng giá trị của hợp đồng dưới 500.000 USD sẽ do doanh nghiệp tự quyết định về các khoản của hợp đồng.

Các nội dung khác của Thông tư số 04/TM-ĐT ngày 30-7-1993 không nêu trong văn bản bổ sung này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Văn bản bổ sung này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)