Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 92-QLN

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 1982

 

CÔNG VĂN

CỦA CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ SỐ 92/QLN NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 1982

Kính gửi : Sở Nhà đất Hà Nội

Tiếp theo Công văn số 703-CS ngày 23/7/1982 của Sở hỏi về chính sách đối với nhà vắng chủ, sau khi nghiên cứu Cục quản lý nhà và công trình đô thị Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với những đơn thư của chủ nhà xin lại nhà, xin thừa kế, uỷ quyền quản lý nhà vắng chủ, Bộ xây dựng đã có Văn bản số 581-BXD-QLN ngày 28/5/1982 gửi các Sở, Ty về nghiên cứu vận dụng giải quyết.

Riêng đối với một số trường hợp sở nêu lên trong công văn 703-CS trong khi chờ chính sách toàn diện đối với nhà vắng chủ thì căn cứ tinh thần văn bản hướng dẫn của Bộ và thực tế tình hình nhà cửa ở địa phương mà nghiên cứu vận dụng giải quyết như:

1) Nhà của chủ đã vào Nam trước năm 1954 có người ở lại quản lý hợp pháp, nhưng sau đó người quản lý đã làm đơn giao nhà cho Nhà nước quản lý cho thuê thì nay Nhà nước tiếp tục quản lý nhà đó. Khi nào chủ trở về và có nhu cầu về nhà ở, Nhà nước sẽ xét giải quyết đối với chủ nhà.

Trường hợp chủ nhà vào Nam trước năm 1954 đã uỷ quyền cho bố mẹ hoặc con quản lý nhà của họ lâu nay, gần đây sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975) người quản lý nhà chết, thân nhân của chủ nhà và người thuê tranh chấp quyền quản lý sử dụng nên thành phố tạm thời quản lý nhà đó (không thuộc diện nhà vắng chủ). Nay chủ nhà là người lương thiện, có đơn xin lại nhà thì đề nghị Sở xem xét giải quyết như tinh thần Công văn số 80-BXD ngày 29/6/1982 của Bộ đã gửi UBND thành phố và sở.

2) Chủ nhà đi kháng chiến hoặc tản cư ra vùng tự do làm ăn sinh sống (không thuộc diện có nhà cải tạo hay xử lý). Nay chủ được trở về cư trú làm ăn tại Hà Nội. Nếu không có nhà ở hoặc chưa được phân phối nhà của nhà nước thì xét từng trường hợp, giao lại quyền sở hữu nhà cho họ, hoặc sắp xếp cho chủ một diện tích nhà khác để ở, tránh gây sáo trộn, trở ngại đến sinh hoạt của những người đang ở trong nhà đó.

3) Chủ sở hữu vào Nam công tác kháng chiến và đã cư trú làm ăn sinh sống ở các tỉnh, thành miền Nam không trở về Hà Nội nữa, nay có đơn xin lại nhà, xin cho thừa kế, uỷ quyền quản lý nhà cửa của họ ở tại Hà Nội.

Nói chung chờ chính sách cụ thể sẽ giải quyết. Trừ trường hợp đặc biệt ưu tiên, ưu đãi (như người có nhiều cống hiến cho cách mạng và hoàn cảnh kinh tế khó khăn ...) thì lập hồ sơ trình UBND thành phố xét giải quyết.

Đề nghị sở nghiên cứu xem xét từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND thành phố xét giải quyết và giải thích cho đương sự biết.

 

Phạm Trí Minh

(Đã ký)