Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3085/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006

 
 
V/v: giá tính thuế mặt hàng NK
 
 

KÍNH GỬI: CỤC HẢI QUAN TP. HẢI PHÒNG

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 235/CV/06 ngày 27/06/2006 của Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc phòng) về việc xác định trị giá tính thuế của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Chi nhánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (thuộc Bộ Quốc phòng) có nhập khẩu một (01) lô hàng xe máy SH 150 theo tờ khai nhập khẩu số 6728/NK/KD ngày 23/09/2004 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII (thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng) với mức giá khai báo là 1.950 EUR/chiếc (tương đương 2.400 USD/chiếc). Cục Hải quan TP. Hải Phòng không tổ chức tham vấn mà chỉ căn cứ vào biên bản làm việc giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII với doanh nghiệp để bác bỏ mức giá khai báo của doanh nghiệp đồng thời xác định lại mức giá tính thuế là 2.900 USD/chiếc. Doanh nghiệp đã có khiếu nại, sau khi xem xét Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có công văn số 3308/HQTP-TGTT ngày 26/06/2006 trả lời khiếu nại của doanh nghiệp với mức giá tính thuế là 2.600 USD/chiếc.
Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại, Tổng cục Hải quan thấy rằng: Mức giá khai báo của doanh nghiệp là có tính tích cực hơn so với mức giá khai báo của một số doanh nghiệp khác nhập khẩu vào cùng thời điểm. Cục Hải quan TP. Hải Phòng không tổ chức tham vấn mà bác bỏ ngay mức giá khai báo của doanh nghiệp là không đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC và các quy định trị giá do Tổng cục Hải quan ban hành, dẫn đến việc doanh nghiệp khiếu kiện là có cơ sở.
Mặt khác, mức giá khai báo của Công ty tương đương với mức giá do Trung tâm Thông tin kinh tế của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch xác nhận cho một doanh nghiệp khác vào cùng thời điểm nhập khẩu của Công ty.
Từ những căn cứ nêu trên Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp với Cục Hải quan TP. Hải Phòng để thống nhất việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe máy SH 150 do Chi nánh Công ty ứng dụng kỹ thuật và sản xuất nhập khẩu như sau:
Căn cứ Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính; Tham khảo công văn số 12/CV-TTKT ngày 17/02/2006 của Trung tâm Thông tin kinh tế của Bộ Ngoại giao và công điện số 11-06-SQ ngày 16/02/2006 của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch, đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng tính thuế theo mức giá khai báo của doanh nghiệp đối với mặt hàng xe máy SH 150 nhập khẩu theo tờ khai nhập khẩu số 6728/NK/KD ngày 23/09/2004 mở tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVII (thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng). Đồng thời tập hợp các thông tin nghi vấn chuyển sang bộ phận sau thông quan để tiếp tục xử lý theo đúng quy trình và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết và thực hiện./.
 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT (2), Vụ KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Thị Bình An