Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9975 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu của dự án Cảng Tiên Sa

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Bộ Giao thông Vận tải
-Ban quản lý dự án 85

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1277/BQL-KHDA2 ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Ban quản lý dự án 85 và công văn số 262/BĐH ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Liên danh Rinkai-Vinawaco về vấn đề thuế nhập khẩu đối với hàng nhập khẩu cung cấp cho dự án mở rộng Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3 tháng 5 năm 2002 về việc thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và hợp đồng số 01/DNP/2001 ngày 3 tháng 10 năm 2001 ký giữa Ban Quản lý dự án 85 với Liên danh Rinkai-Vinawaco thì Liên danh Rinkai-Vinawaco thuộc đối tượng nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hoá cung cấp cho dự án.

Tại công văn số 808/CP-CôNG NGHệ ngày 5 tháng 9 năm 2001, Chính phủ đã phê duyệt hợp đồng bao gồm cả thuế và giao Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt nội dung hợp đồng và chỉ đạo triển khai thực hiện. Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt hợp đồng theo giá không có thuế giá trị gia tăng tại Công văn số 3378/GTVT-KHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2001. Trường hợp giá trị hợp đồng đã được phê duyệt không bao gồm thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu sử dụng cho dự án và có xác nhận của Bộ Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án 85 lập kế hoạch vốn đối ứng NSNN để nộp thuế.

Trong thời gian Ban quản lý dự án 85 làm thủ tục xin cấp vốn đối ứng để nộp thuế đối với hàng nhập khẩu, Bộ Tài chính đồng ý để Liên danh Rinkai-Vinawaco làm thủ tục giải phòng hàng nhập khẩu phục vụ thi công công trình, không tính phạt nợ thuế và cướng chế nhập khẩu đối với Liên danh Rinkai-Vinawaco đến ngày 30 tháng 11 năm 2003.

Bộ Tài chính thông báo để Bộ Giao thông Vận tải, Ban quản lý dự án 85 biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung