Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9903 TC/TCT
V/v thuế thu nhập  không thường xuyên

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hewlett - Packard

Trả lời công văn số HPVN/HN 0703 ngày 10 tháng 7 năm 2003 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hewlett - Packard về thuế thu nhập không thường xuyên, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

Trường hợp cá nhân của Công ty TNHH Hewlett - Packard được nhận khoản tiền thưởng đặc biệt mang tính chất khoản tiền bồi hoàn do trong thời hạn nhất định cam kết làm việc của một số vị trí nhân sự chủ chốt trong Công ty thì khoản tiền này chịu thuế thu nhập thường xuyên và tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17 tháng 01 năm 2002 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty trách nhiệm hữu hạn Hewlett - Packard biết và thực hiện.

 

 

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc