Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 9888/TC-CST
V/v miễn thuế nhập khẩu theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2122/UB-KTTH ngày 26 tháng 05 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị cho Công ty cổ phần Sao Việt. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10, trường hợp Công ty được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư sau khi nhập khẩu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng để tạo tài sản cố định thì không đủ kinh doanh để được giải quyết miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các Bộ, Ngành có liên quan để báo cáo Chính phủ xin ý kiến xử lý chung những trường hợp tương tự. Trong khi chưa có ý kiến xử lý khác, đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bình Dương chỉ đạo Công ty Cổ phần Sao Việt thực hiện nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính có ý kiến để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương được biết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung