Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8663/BTC-CST
V/v: phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Bộ Xây Dựng 

Trả lời Công văn số 994/BXD-KTTC ngày 25/5/2006 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện thu phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng là Khoản thu thuộc "Phí thẩm định đồ án quy hoạch" quy định tại Khoản 5.3, Mục III, phần A Danh Mục phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ;

- Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ: "Phí, lệ phí có tên trong Danh Mục chi Tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định này đã có văn bản hướng dẫn thì được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới";

Để việc thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng được kịp thời, đảm bảo đúng quy định tại Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng, Bộ Tài chính đồng ý để cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng được tiếp tục thu phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng theo định mức chi phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng quy định tại Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cơ quan thu phí có trách nhiệm quản lý, sử dụng tiền phí thu được theo quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC, theo nguyên tắc: trường hợp cơ quan thu phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thẩm định thì toàn bộ tiền phí thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước; trường hợp cơ quan thu phí chưa được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí cho hoạt động thẩm định thì được sử dụng toàn bộ tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí theo chế độ quy định.

Khi thu tiền, cơ quan thu phí phải lập và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí theo quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Xây dựng được biết, chỉ đạo các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính;
- Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung