Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 863/UB-QLĐT
V/v giải quyết hồ sơ của công dân có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 3 năm 1994

 

Kính gửi: Sở Nhà đất thành phố

Xét báo cáo và kiến nghị của Giám đốc Sở Nhà đất về việc giải quyết cho công dân thành phố có hộ khẩu ở ngoại thành xin mua nhà ở nội thành.

Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề nghị của Sở Nhà đất: cho phép những người có hộ khẩu ở các huyện ngoại thành được mua nhà có sở hữu hợp pháp tại các quận nội thành.

Tuy nhiên, cần ghi chú rõ tại giấy phép công nhận việc mua bán nhà thuộc diện trên là: giấy phép công nhận sở hữu nhà không phải là điều kiện để người mua nhà sẽ được nhận hộ khẩu thường trú vào nhà được mua. Việc xét nhập khẩu từ ngoại thành vào nội thành, Công an thành phố có trách nhiệm giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP: (CT, PCT/TT, PCT/ QLĐT);
- VPUB: (PVP, QLĐT)
- Công an TP
-Tổng hợp (QLĐT) (kèm hồ sơ)
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh