Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 837/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hòa 

 

Trả lời công văn số 2859/CT-TTHT ngày 25/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế GTGT quy định: “Cơ sở kinh doanh bảo hiểm chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí bồi dưỡng bảo hiểm đối với những khoản chi phí có hóa đơn GTGT”

Và tại điểm 6.1c, Mục II Thông tư số 111/2005/TT-BTC ngày 13/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm cũng quy định: “Doanh nghiệp bảo hiểm được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm chịu thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn GTGT mua vào theo hướng dẫn tại điểm 1, Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì Công ty bảo hiểm chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của chi phí bồi thường bảo hiểm đối với những khoản chi có hóa đơn GTGT theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của công ty. Trường hợp Công ty tàu thủy Nha Trang trực tiếp ký hợp đồng sửa chữa tàu với Cảng vụ Nha Trang thì khi hoàn thành hợp đồng, Công ty tàu thủy Nha Trang phải lập và giao hóa đơn GTGT cho Cảng vụ Nha Trang. Hóa đơn GTGT phải ghi đúng theo tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua hàng là Cảng vụ Nha Trang; Công ty bảo hiểm Bảo Minh không được sử dụng hóa đơn GTGT này làm căn cứ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi nhận tiền bồi thường bảo hiểm từ phía Công ty bảo hiểm Bảo Minh, Cảng vụ Nha Trang xuất hóa đơn GTGT giao cho Công ty bảo hiểm Bảo Minh và Công ty Bảo Minh được sử dụng hóa đơn GTGT này khi kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế các tỉnh, thành phố
- Lưu: VT, DNNN, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương