Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 8301/BYT-VP1
V/v xuất cấp hàng phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2007.

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Công ty Dược Trung ương III,
- Sở Y tế tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi.

Để góp phần hỗ trợ ngành y tế tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi khắc phục hậu quả lũ lụt do ảnh hưởng của mưa lũ, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống Thảm họa và Tìm kiếm Cứu nạn Bộ Y tế yêu cầu Công ty Dược Trung ương III cấp cho Sở Y tế tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 50 cơ số thuốc và 200.000 viên CloraminB cụ thể như sau:

Đơn vị

Cơ số thuốc

Viên ChloraminB

Sở Y tế Bình Định

50

200.000

Sở Y tế Quảng Ngãi

50

200.000

Cộng

100

400.000

Đề nghị Công ty chuyển hàng tới các Sở Y tế trước 17 giờ ngày 07/11/2007. Phòng Kế toán (Văn Phòng Bộ) sẽ thanh toán cho Công ty theo hoá đơn đã cấp kèm theo công văn này. Đề nghị công ty kiểm tra, đảm bảo thuốc đóng trong cơ số và viên Chloramin B còn hạn dùng ít nhất đến hết năm 2008.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đỗ Hán