Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 817/TTg-KTTH
V/v: Hướng dẫn thu lợi nhuận, cổ tức được chia thuộc phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5613/BTC-TCDN ngày 17 tháng 4 năm 2009 về việc hướng dẫn thu lợi nhuận, cổ tức được chia thuộc phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp khác, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đối với các công ty nhà nước đã thực hiện chuyển đổi nhưng hiện tại vẫn do các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước thì khoản lợi nhuận được chia, cổ tức của phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp này nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung ương. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể khoản thu nộp này.

2. Các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước và khẩn trương thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, CT, NN&PTNT, GTVT, XD, TT&TT, VH, TT&DL, KH&CN, TN&MT, QP, CA;
- NHNN VN;
- CPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng  

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn số 817/TTg-KTTH về việc hướng dẫn thu lợi nhuận, cổ tức được chia thuộc phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 817/TTg-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/05/2009
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/05/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản