Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 747/KT-KH

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1994

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 747/KT-KH NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 1994 VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ THU KINH PHÍ CHUYỂN MẠNG

Kính gửi:

- Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông.
- Bưu điện các tỉnh, thành phố.
- Các đơn vị trực thuộc

 

Trong quá trình phát triển mới máy điện thoại và chuyển mạng tổng đài điện tử kỹ thuật số tại Bưu điện tỉnh, thành phố. Tổng cục nhận thấy một số vấn đề cần được chấn chỉnh, xử lý như sau:

1- Các Bưu điện tỉnh, thành phố đã thực hiện thu kinh phí chuyển mạng (thu chuyển đổi kỹ thuật mới) khi chuyển sang lắp đặt tổng đài điện tử kỹ thuật số. Việc thu kinh phí chuyển mạng được sự đồng ý của UBND tỉnh, thành phố với hình thức huy động vốn ứng trước, có hoàn trả, huy động vốn của các nhà thuê bao (có phân biệt đối tượng) v. v... là phù hợp với tinh thần công văn số 39/KH-XDCB ngày 20-11-1992 của Tổng cục Bưu điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ phát triển thông tin Bưu điện. Với hình thức trên, các Bưu điện địa phương có thêm nguồn vốn phát triển nhanh mạng lưới, phục vụ tốt nhu cầu thông tin tại địa phương và kế hoạch tăng tốc độ phát triển của ngành.

Hiện nay 100% các tỉnh thành phố đã được trang bị tổng đài điện tử kỹ thuật số hoà với mạng điện thoại trong toàn quốc để liên lạc với trong nước và quốc tế, việc thu kinh phí chuyển mạng không còn phù hợp, do đó Tổng cục Bưu điện yêu cầu đình chỉ việc thu kinh phí chuyển mạng (chuyển sang kỹ thuật mới) tại tất cả các địa phương.

Trường hợp các đơn vị khó khăn về vốn để đầu tư phát triển mạng lưới và phát triển thuê bao có thể dùng biện pháp huy động vốn từ nhiều nguồn (có sự hỗ trợ của địa phương) theo tinh thần Công văn số 39/KH-XDCB ngày 20-11-1992 và Công văn số 451/KT-KH ngày 20-03-1994 của Tổng cục Bưu điện về việc hỗ trợ vốn phát triển thông tin bưu điện.

Việc huy động vốn của các nhà thuê bao trên nguyên tắc vay vốn và phải ấn định thời gian hoàn trả vốn cho nhà thuê bao, cần có sự tuyên truyền giải thích cho khách hàng và giúp đỡ của chính quyền địa phương.

2- Về giá lắp đặt thuê bao: Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông cần quản lý thống nhất trong cả nước về nguyên tắc, chế độ chính sách và khẩn trương nghiên cứu xây dựng phương án về giá lắp đặt thuê bao cho phù hợp với tình hình mới trình Tổng cục.

 

Đặng Văn Thân

(Đã ký)