Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 746/CP-CN
V/v cho phép đầu tư thuỷ điện Krông Hnăng

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên.
 - Công ty Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba

Xét đề nghị của Công ty Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba (tờ trình số 159/S3-TT ngày 6 tháng 1 năm 2004); ý kiến thẩm tra của Bộ Công nghiệp (công văn số 2358/CV-NLDK ngày 13 tháng 5 năm 2004) về việc xin phép đầu tư dự án thuỷ điện Krông Hnăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đầu tư dự án thuỷ điện Krông Hnăng, trên hệ thống sông Ba, thuộc hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

2. Giao Bộ Công nghiệp chỉ đạo Công ty Đầu tư và Phát triển điện Sông Ba (chủ đầu tư) tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Bộ Công nghiệp xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Dự án được thực hiện theo cơ chế ban hành kèm theo công văn số 400/CP-CN ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng