Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 745/CP-CN
V/v đầu tư dự án Khu liên hợp luyện thép Cao Bằng

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Xây dựng, Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư,
 Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính.
 - Quỹ hỗ trợ phát triển.
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
 - Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (tờ trình số 07/TTr-BXD ngày 01 tháng 3 năm 2004), ý kiến của các Bộ: Công nghiệp (công văn số 1833/CV-CLH ngày 16 tháng 4 năm 2004), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2198 BKH/KTCN ngày 13 tháng 4 năm 2004), Tài chính (công văn số 3668 TC/ĐT ngày 8 tháng 4 năm 2004), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 764/BTNMT-KHCN ngày 22 tháng 3 năm 2004) về việc đầu tư dự án Khu liên hợp luyện thép Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành tại các công văn nêu trên, bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Khu liên hợp luyện thép Cao Bằng, trình duyệt theo quy định hiện hành.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng lập Đề án thăm dò mỏ sắt Nà Rụa bằng nguồn vốn của doanh nghiệp; xem xét, cấp giấy phép thăm dò theo quy định của Luật Khoáng sản và Nghị định số 76/2000/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi). Việc cấp giấy phép khai thác mỏ chỉ xem xét sau khi đã được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò, trữ lượng quặng sắt đủ cung cấp lâu dài cho dự án Khu liên hợp luyện thép./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng