Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số : 7407/UBND-VX
V/v tổ chức Hội trại người khuyết tật nhân ngày Quốc tế người khuyết tật năm 2007

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 5243/LĐTBXH-XH ngày 23 tháng 10 năm 2007, về xin tổ chức Hội trại người khuyết tật nhân ngày Quốc tế người khuyết tật 03 tháng 12 năm 2007;

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau :

1. Chấp thuận về chủ trương cho phép Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng các đơn vị tổ chức Hội trại người khuyết tật năm 2007, nhân ngày Quốc tế người khuyết tật 03 tháng 12 năm 2007.

Thời gian và địa điểm tổ chức: ngày 01 tháng 12 năm 2007 tại Khu Du lịch Suối Tiên.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp thật chặt chẽ với các ngành chức năng và các đơn vị có liên quan để tổ chức Hội trại thật chu đáo đạt yêu cầu về nội dung và đảm bảo an toàn cho người tham dự./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, PCT/TT, VX;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Văn hóa và Thông tin;
- Công an thành phố;
- Ủy ban nhân dân quận 9;
- Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi TP;
- Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố:
- Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố;
- Khu Du lịch Suối Tiên;
- VPHĐ-UB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu : VT, (VX-LC)  L.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà