Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 725/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA.

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum.

Trả lời công văn số 04/CT-THNVDT ngày 2/1/2008 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về giải quyết vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng vốn ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 25 Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ).

Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12/3/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý chương trình, dự án ODA.

Căn cứ Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tại Điểm 2.1, Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT và Chủ dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Chủ dự án ODA không hoàn lại thuộc diện được hoàn thuế GTGT có Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án. Tại Quyết định, Chủ dự án đã uỷ quyền và giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án thực hiện các nghĩa vụ về thuế thì Ban Quản lý dự án thuộc diện được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam liên quan đến dự án ODA không hoàn lại.

Thủ tục hoàn thuế đối với dự án ODA viện trợ không hoàn lại được thực hiện theo hướng dẫn tại Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Kon Tum được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương