Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 713/UB
V/v tổ chức một bộ phận chuyên trách quản lý tài sản trong phòng tài chánh quận, huyện, trong phòng kế toán tài vụ các Sở, Ban, Ngành, công ty và xí nghiệp trực thuộc Thành phố.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 1977

 

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện nội ngoại thành ,
- Các Sở, Ban, Ngành,
- Các xí nghiệp, công ty thuộc thành phố.

 

Từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Thành phố đã tiếp thu một khối lượng tài sản rất lớn. Qua 2 lần kiểm kê 1-4-76 và 1-1-77 các quận, huyện, sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp trực thuộc Thành phố đã bước đầu nắm số lượng, chất lượng và giá trị tài sản mình phụ trách quản lý. Hội đồng xử lý tài sản, qua kiểm kê cũng đã điều phối đưa vào sử dụng một số tài sản nhằm phục vụ phát triển kinh tế, có lợi cho quốc kế dân sinh.

Tuy nhiên, công tác quản lý tài sản còn nhiều tồn tại lớn phải khắc phục. Ở các ngành, ở các quận, huyện, tài sản nắm chưa chắc, chưa hết ; tài sản kiểm kê nắm được rồi thì để thất thoát, xuống cấp nghiêm trọng, một số để hư hỏng ; nơi cần thì không có, nơi không cần thì cố giữ, tùy tiện điều động, phân phối không qua cơ quan chức năng, thậm chí có nơi lấy của công làm của tư, thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ giữ gìn của công, để bị mất cắp… Đến nay còn hàng ngàn điểm tài sản vắng chủ nhân dân phát hiện, ta chưa với tới.

Để khắc phục tình trạng trên, đưa việc quản lý tài sản đi vào nề nếp, Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Sở Tài chánh, Ban Tổ chức chánh quyền bàn bạc cùng các quận, huyện, sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp trực thuộc Thành phố tổ chức trong Phòng Tài chánh quận, huyện và Phòng Kế toán tài vụ sở, ban, ngành, công ty, xí nghiệp một bộ phận chuyên trách về côntg tác quản lý tài sản, với nhiệm vụ hướng dẫn và triển khai tổ chức quản lý toàn bộ tài sản Nhà nước trong quận, huyện, sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp ; đôn đốc thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về công tác tài sản của Thành phố nhằm tăng cường quản lý tài sản công, phát huy hiệu quả kinh tế của các loại tài sản, tiết kiệm vật tư, tài sản của Thành phố nhằm tăng cường quản lý tài sản công, phát huy hiệu quả kinh tế của các loại tài sản, tiết kiệm vật tư, tài chánh cho Nhà nước.

Sau đây là những nhiệm vụ cụ thể của bộ phận chuyên trách tài sản :

- Tổng hợp toàn bộ tình hình tài sản trong toàn quận, toàn ngành (kể cả hiện vật, chất lượng và giá trị), lên phương án điều hòa tài sản từ nơi thừa sang nơi thiếu trong phạm vi ngành hoặc địa phương quận, trên cơ sở định mức tiêu chuẩn đã quy định, có sự nhất trí của Sở Tài chánh và thường trực Hội đồng xử lý tài sản Thành phố.

- Giúp quận, ngành, đơn vị thực hiện và chỉ đạo, chặt chẽ việc bàn giao tài sản, thúc đẩy thực hiện giao nhận khẩn trương, kịp thời nhằm phát huy tác dụng tích cực của các loại tài sản, theo quyết định điều chuyển tài sản của cấp có thẩm quyền.

- Giúp quận, ngành, đơn vị tổ chức và chỉ đạo thực hiện tốt nội quy bảo vệ tài sản trong nội bộ quận, ngành và đơn vị mình, giúp các đơn vị mở sổ sách theo dõi tài sản theo chế độ quy định ; thường xuyên tổ chức những cuộc kiểm tra việc sử dụng, bảo quản tài sản. Tính toán đầy đủ kịp thời việc khấu hao tài sản đã đưa vào sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách đúng thời hạn.

- Giúp quận, ngành, đơn vị tổ chức thanh lý tại chỗ những tài sản không còn tận dụng được sau khi có ý kiến của Sở Tài chánh và Hội đồng Xử lý tài sản Thành phố.

- Giúp quận, ngành đơn vị định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về việc quản lý, sử dụng tài sản trong quận, ngành đề ra những biện pháp nhằm tăng cường quản lý tài sản.

- Kiến nghị với quận, ngành khen thưởng những đơn vị và cá nhân nêu gương tốt về bảo vệ quản lý tài sản, đồng thời kiến nghị xử lý đối với những đơn vị và cá nhân cố tình vi phạm gây thiệt hại về tài sản Nhà nhước, tài sản xã hội chủ nghĩa.

- Giúp quận, ngành, đơn vị kiểm kê tài sản định kỳ, làm báo cáo 6 tháng và năm gởi Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chánh và các ngành liên quan về tình hình quản lý và biến động tài sản ở quận hoặc ngành mình.

- Tùy theo khối lượng và giá trị tài sản, bộ phận chuyên trách tài sản gồm từ 1 đến 4 cán bộ, nhân viên nằm trong Phòng Tài chánh quận, huyện, Phòng kế toán tài vụ các sở, ban, ngành, công ty và xí nghiệp (số lượng cụ thể cho từng đơn vị do Giám đốc Sở Tài chánh, Trưởng Ban tổ chức chánh quyền Thành phố bàn bạc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các sở, Giám đốc các công ty, xí nghiệp… quyết định). Phường, xã cũng cần có người chăm lo công tác tài sản trong phạm vi phường, xã, nằm trong Ban tài chánh phường, xã.

***

Trên đây là những quy định về biên chế tổ chức, và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chuyên trách tài sản ở các ngành, các cấp. Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các quận, huyện và phường xã xúc tiến xây dựng gấp bộ phận chuyên trách này để thực hiện tốt công tác tài sản trong toàn thành phố.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu