Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 702/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Trà Vinh

Trả lời công văn số 921/CT-TTHT ngày 20/9/2007 của Cục thuế tỉnh Trà Vinh về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Hợp tác xã là cơ sở kinh doanh vì vậy các vấn đề về hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển liên quan đến hợp tác xã được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5.18, Mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

2. Tại điểm 7.1, Mục III, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế hướng dẫn: “Người nộp thuế giao cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng có trách nhiệm khấu trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp tính bằng 5% trên tiền hoa hồng trả cho đại lý (bao gồm cả khoản chi hỗ trợ mà đại lý được hưởng theo hợp đồng ký với người nộp thuế)

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, kể từ ngày 1/7/2007, đơn vị giao đại lý cho cho hộ gia đình, cá nhân làm dịch vụ đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng thực hiện khai thuế theo tờ khai mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

3 . Kể từ ngày 1/7/2007, các công ty xổ số kiến thiết thực hiện kê khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn tại điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Về kiến nghị của Cục thuế, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để nghiên cứu.

4. Theo quy định tại Mục II, Phần E Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên thì chỉ miễn hoặc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu nghỉ kinh doanh liên tục từ mười lăm ngày trở lên trong tháng được xét giảm 50% số thuế phải nộp; nếu nghỉ cả tháng thì được xét miễn thuế của tháng đó.

Về kiến nghị của Cục thuế, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

5 . Thủ tục hoàn trả các loại thuế khác (ngoài thuế GTGT) được quy định tại điểm 1.2, Mục III, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên. Thủ tục bù trừ các loại thuế được quy định tại điểm 2.2, Mục III, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêu trên.

6. Về kiến nghị nêu trong công văn của Cục thuế về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ, Tổng cục Thuế ghi nhận phản ánh để nghiên cứu đưa vào hướng dẫn trong dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương