Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 694/CP-ĐMDN
V/v giải quyết lao động dôi dư do thực hiện Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng công ty Cà phê Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Công văn số 53/TCT-TCCB/CV ngày 12 tháng 02 năm 2004) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 3285 TC/TCDN ngày 30 tháng 3 năm 2004), Lao động - Thương bình và Xã hội (công văn số 764/LĐTBXH-LĐVL ngày 18 tháng 3 năm 2004), về việc cho phép người lao động dôi dư do thực hiện Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng chính sách lao động dôi dư theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho người lao động dôi dư của Tổng công ty Cà phê do thực hiện Quyết định số 132/2002/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên, được hưởng chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ, nhưng phải gắn với việc thực hiện sắp xếp lại các đơn vị thành viên của Tổng công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 79/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Cà phê đến năm 2005.

2. Giao các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà nước và Phát triển nông thôn, Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cà phê giải quyết chính sách cho người lao động dôi dư nói trên theo đúng quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng