Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 675/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án nông nghiệp hợp tác với ACIAR, Ôxtraaylia

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2780 BKH/KTĐN ngày 10 tháng 5 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý nội dung dự thảo Thoả thuận bổ sung về dự án “Sử dụng dữ liệu cơ bản về đất để quản lý bền vững đất vùng cao tại Việt Nam” mã số LWR2/2002/085 do Chính phủ Ôxtraaylia viện trợ không hoàn lại thông qua Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ôxtraaylia (ACIAR). Kinh phí viện trợ sử dụng tại Việt Nam là 122.032 đô la Ôxtraaylia. Phần đóng góp của phía Việt Nam tương đương 15.900 đô la Ôxtrâylia do các đơn vị tham gia dự án tự đảm nhận.

- Đồng ý lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Thoả thuận bổ sung nói trên.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tiếp nhận và tiến hành các thủ tục phê duyệt dự án theo quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng