Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6728-PC

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 1957 

 

CÔNG VĂN

VỀ CHẾ ĐỘ CÔNG VĂN, GIẤY TỜ Ở CÁC CƠ QUAN

Kính gửi:

-Các vị Bộ trưởng
-Ban Thanh tra trung ương của Chính phủ
-Ủy ban Hành chính các khu, tỉnh, thành phố

 

Chúng tôi xin gửi đến các Bộ và Ủy ban, kèm theo đây để các Bộ và Ủy ban cho thi hành, một bản sao nghị định số 527-TTg ngày 2-11-1957 của Thủ tướng phủ ban hành điều lệ quy định chế độ chung về công văn, giấy tờ tại các cơ quan.

Theo điều 31 bản điều lẹ này thì cá Bộ, các cơ quan trung ương và địa phương sẽ dựa vào các nguyên tắc chung đã được quy định mà xây dựng những chế độ công tác chi tiết thích hợp với hoàn cảnh thực tế từng nơi để thi hành.

Để giúp cho các chế độ công tác riêng này được thống nhất đến một mức độ nhất định, lợi cho công tác chung, chúng tôi đã thảo một bản hướng dẫn quy định chi tiết thêm về một số điểm của chế độ công tác chung, căn cứ vào những ý kiến đã góp của Bộ Nội vụ, của một số Bộ khác và Ủy ban.

Chúng tôi xin gửi đến các Bộ và Ủy ban một bản hướng dẫn này để tham khảo. Sau khi các Bộ và Ủy ban đã xây dựng các chế độ riêng thì xin gửi cho chúng tôi mỗi thứ một bản để làm tài liệu.

Trong quá trình thi hành bản điều lệ quy định chế độ chung về công văn giấy tờ ở các cơ quan, nếu các bộ và Ủy ban thấy có những điều gì cần được sửa đổi hoặc bổ sung thì xin báo cáo Thủ tướng phủ biết.

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG PHỦ
Phan Mỹ