Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 672/CP-ĐMDN
V/v Điều chỉnh phương án sắp xếp một số DN thành viên TCT Lương thực miền Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Nam (công văn số 54/CV-HĐQT ngày 26 tháng 4 năm 2004 và số 55/TT-HĐQT ngày 27 tháng 4 năm 2004) về việc điều chỉnh phương án sắp xếp đối với một số doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý: Chuyển Công ty Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hoá Công ty Lương thực và công nghiệp thực phẩm, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, căn cứ thực trạng tài chính của Công ty lương thực Cần Thơ, ra quyết định giải thể hoặc yêu cầu làm thủ tục phá sản Công ty này theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng