Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 670/CP-QHQT
V/v ký tuyên bố chung hợp tác song phương về vấn đề nhập cư với Vương quốc Anh

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 1421-TTr/NG-LS ngày 14 tháng 5 năm 2004) về việc ký Tuyên bố chung ủng hộ hợp tác song phương về các vấn đề nhập cư với Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung dự thảo Tuyên bố chung ủng hộ hợp tác song phương về các vấn đề nhập cư với Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

2. Uỷ quyền đồng chí Trịnh Đức Dụ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Anh ký Tuyên bố chung nhân chuyến thăm Vương quốc Anh của Chủ tịch nước Trần Đức Lương cuối tháng 5/2004.

3. Trên cơ sở Tuyên bố nguyên tắc này, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an xây dựng phương án đàm phán trình Thủ tướng Chính phủ.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan